حداقل وحداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فراب

حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟ الف –  مثبت و منفی 3 ــ مثبت و منفی 4 ب –  مثبت و منفی 4 ــ مثبت و منفی 5 (گزینه صحیح) ج –  مثبت و منفی 3 ــ مثبت و منفی 5 د… ادامه خواندن حداقل وحداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فراب

حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرا

حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟ الف –  مثبت و منفی 3 ــ مثبت و منفی 4 ب –  مثبت و منفی 4 ــ مثبت و منفی 5 (گزینه صحیح) ج –  مثبت و منفی 3 ــ مثبت و منفی 5 د… ادامه خواندن حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرا