سهام هدالت

سهام هدالت
سهام هدالتدرصورتی که شما در سامانه سهام عدالت کارگزاری آگاه ثبت نام نکرده اید،
می توانید از بخش زیر جهت ثبت نام اقدام نمایید.

برای انتقال دارایی سهام عدالت خود به کارگزاری آگاه از بخش زیر اقدام نمایید

نگارش 1.3

ثبت نام در کارگزاری ها جهت فروش سهام عدالت:

ارزش پرتفوی سهام عدالت در بیست و هشت دی ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، رزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۹درصد کاهش یافت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۸۰هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۶۲۹هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۶۴۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، رزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۸۸هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۵درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۲۲هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۲۷۲هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۹۶۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۳هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۸درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۸۶هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۳۹۲هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۳۱هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۲۲ دی ماه)، ۰.۸درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۸۴هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵۷۷هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۱۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۹۰هزار تومان رسیده است.سهام هدالت

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۸۶هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۷۰هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۱۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۵۲هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۸۶هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۷۰هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۱۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۵۲هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۹هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۵۵هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۰۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۴۷هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۱۴هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۸۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۳۴هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۳درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۹۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۸۹هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۱۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۵۸هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۵ دی ماه)، ۰.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۳۸۶هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۳۳۴هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۴۸۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۴۳۲هزار تومان رسیده است.

 • سایت آکادمی بورس
 • به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۳۷۷هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۳۱۶هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۴۷۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۴۲۶هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۳۶۲هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۲۸۸هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۴۶۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۴۱۷هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۰۶هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۵۶۰هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۵۹۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۰۴هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۳۳هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۶۱۰هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۶۲۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۲۰هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۸ دی ماه)، ۱.۶درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۰۷هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۵۶۲هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۵۹۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۰۴هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۱۵هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۹۵۳هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۷۹۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۲۹هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۱۵هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۹۵۳هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۷۹۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۲۹هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۷۲هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۰هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۸۴۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۶۳هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۸۱۶هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۱۴۲هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۸۸۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۸۹هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۱۳هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۷۵۹هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۶۹۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۶۷هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱ دی ماه)، ۳.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۸۴هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۷۰۶هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۶۷۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۵۰هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام،ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ٢٠١هزار تومان، ٢٢ میلیون و ٩٨۵هزار تومان و ١١ میلیون و ٣١۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ٣٢١هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ٣.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ٢٠١هزار تومان، ٢٢ میلیون و ٩٨۵هزار تومان و ١١ میلیون و ٣١۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ٣٢١هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ۱۱ میلیون و ۷۷۴هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۱۸۱هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۹۱۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۴هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۳درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۷۴هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۸۰۵هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۷۳۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۴۴هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۲۹هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۵۳۲هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۵۹۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۵۷هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۲۴ آذرماه)، ۰.۹درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۶۹هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۷۹۷هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۷۲۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۴۱هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین‌؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ۴۶٧هزار تومان، ٢١ میلیون و ۶٠۴هزار تومان و ١٠ میلیون و ۶٣۵هزار تومان رسیده است. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ٨٨٠هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین‌؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ٠.٢درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ۴۶٧هزار تومان، ٢١ میلیون و ۶٠۴هزار تومان و ١٠ میلیون و ۶٣۵هزار تومان رسیده است. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ٨٨٠هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، تغییر زیادی نداشت و تنها دو هزار تومان افزایش داشت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۳۹هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۵۵۱هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۶۰۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۶۳هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۱درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۳۷هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۵۴۸هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۶۰۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۶۲هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۴درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۸۰هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۸۳۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۷ آذرماه)، ۰.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۶۴هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵۳۹هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۹۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۷۸هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۸۲هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵۷۳هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۱۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۸۹هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۸۲هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵۷۳هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۱۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۸۹هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۴۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۳۲۰هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۹۸۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۰۸هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۷۶هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۳۷۳هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۲۵هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٢ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ۶۶۵هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٨۵٩هزار تومان و ١١ میلیون و ٧۴٣هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ۵٩٩هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین‌؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٠.۶درصد افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ۴١۵هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٣٨٩هزار تومان و ١١ میلیون و ۵١٢هزار تومان رسید. ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ۴۴٩هزار تومان رسیده است.سهام هدالت

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۱۲ آبان ماه)، ۱.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۷۲هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۸۶هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۳۹۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۲۳هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۲۸ مهرماه)، ۱.۱درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۱۰هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۹۵هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۱۵۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸۶۶هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد افزایش یافت.ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳میلیون و ۸۳۷هزار تومان و ۲۶میلیون و ۶۳هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸میلیون و ۳۰۲هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سهام عدالت ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۲۵هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۹۷۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۶۳۵هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۲۷۲هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۸۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی به ۸ میلیون و ۵۶۳هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۶درصد کاهش یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۳۶۸هزار تومان و ۲۷ میلیون و ۶۲هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۶۲۰هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۱۳ مردادماه)، ۰.۹رصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۸۹هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۴۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۱۳هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۷۵۵هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۱۵۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۳هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۹درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۵۰هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۷۵۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۳۰هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت د رمقایسه با روز گذشته، ۲.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۹۰۳هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۵۳۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۵۴۱هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۱۲ خردادماه)، ۰.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۰۱هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۸۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۲۹ اردیبهشت ماه)، ۲.۹درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۸۳هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۴۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۸۹هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز دوشنبه (۱۳ اردیبهشت ماه)، ۱.۰درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۶۹هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۲۸۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۶۱هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصاد آنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد (۱۸۷هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۷۵هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۸۶۴هزار تومان رسید.با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۴۵هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصاد آنلاین؛ارزش سهام عدالت در مقایسه با سه شنبه (۲۶ اسفند ماه)، ۲.۷درصد (۳۳۰هزار تومان) افزایش یافت.ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۰۸هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۵۵۹هزار تومان رسید.ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۰۴هزار تومان رسیده است.

  به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد (۱۳۲هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۳۰۴هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۹۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۸۲هزار تومان رسیده است.


  کی واریز میشه اذیت شدیم بخدا

  هیچ کس نمیتونه به این سوال پاسخ بده کاملا عشقی است!!!!!!


  کی واریز میشه


  ای وز

  سلام.. واقعا که مردم رو گول زدن.. از 20 میلیون سهام الان داره نصف میشه..واقعا متاسم واسه سامانه سهام و کسانی که دارن ظلم م از مردم..خدا خوشش نمیاد والا ایجوری مردم رو اذیت میکنین..

  بخدا مردم گرفتارن پول نیاز دارن اگر پول به مردم نمیدید چرا به مردم گفتید سهام خودرا بفروشند تو رو خدا بریزید توی این وضع گرونی

  نصف پول سهام ۳۰ درصد ما رو خوردن خدا ازشون نگذره

  چراسرماروکلاه گذاشتین چراگفتین سهام عدالتوآزادسازی کنین کلی پول دادیم تاآزادش کنیم روزانه داره کم میشه خداحق ماروازتون بگیره

  سهام چطوری واقعا من فروختم 30درصد حدود2500اومد ولی بعضی حدود 6ملیون اومده جریانش چیه گارگزارا پیگیری کنن

  لطفاً محض رضای خدا سهام عدالت ارجاع بدین قوه قضائیه کارگزاری مفید پول ما رو ب یغما برده و زنگ میزنم کارگزاری گوشی قطع می کنن

  ببخشید چطور بفروشیم سهام عدالتمونو


  به سختی

  آزاد سازی کجاش بود؟؟؟
  تیتر زرد نزنید لطفا

  سلام اگه ارزش سهام 60درصدش نه میلیون هست چرا بانک صادرات فقط دونیلیون ششصدریخته اون هم خورده ..لطفا جواب ازشون بخواهید

  کسی نمیدونه پول فروش سهام عدالت کی واریز میشود اصلأ بانک ها واریزی دارند

  سلام مهنازهستم واریزیزسهام عدالت چه وقت هست


  سلام پس کی واریز میکنین

  روزقیامت پرداخت میشه خاطرجمع باشیدقیامت کامل میریزه بحساب شمادلتون خوشه به سهام دارن همون سودسهام خودمون میخورن

  چرابانک پارسیان نمیریزه پول ۳۰درصددیگرفروختیم یک ماه گذشت

  سلام کی دوباره ازاد سازی انجام میشه

  خیلی با همین پول زندگی دارن میکنند پول برای عید به دست ما برسونید خواهشن


  چرا سایت فوتها باز نمیشه

  ما که نتونستیم آزاد سازی کنیم الان باید چکار کنم


  عدالت دارم می فروشم سه نفر

  از وقتی سهام فروختم برج 2 فقط 3000000گرفتم وتاهالا هچی واریز نشد

  سلام مااصلا سهام عدالت نگرفتیم که بایدثبت نام بازبشه مابگیریم لطفاجواب بدید

  ما سهام عدالت نگرفتیم باید چکار کنیم متشکرم جواب دهید

  سلام من ۲ماه سهامم رافروختم ولی هنوزهیچ پولی برام واریزنشده لطفاپیگیری کنید

  من سهام خودمو آزاد سازی نکردم. الان نیاز دارم بفروشم چه باید کرد؟

  سلام من ۳۵سالمه سهام عدالت ندارم تورو خدا جواب بدید ۱۰بار هم ثبت نام کردم

  بابا فقط پولمونو واریز کنید بخدا اذیتمون کردین اشتباه کردیم فروختیم به کارگذاری بانک ملت میگه هنوز اجازه ندادن بفروشیم مسخرمون کردین

  سلام علیک من هیچ درآمدی ندارم چرابه من سهام تعلق نمیگیرد

  سلام از کارگزاری بانک ملی خواهش میکنم پول سهام عدالت را واریز کن برج سه سهام عدالت افروختیم همش 450 هزارتومان واریز کرده خسته نباشی

  باسلام آقاچقدربایدبگم منوراهنمایی کنیدمن ثبت نام کردم نمیدونم دیگه بایدچیکارکنم اگه کسی میدونه بگه

  سلام..ثبت نام سجام منظورته..بعد ثبت نام ودریافت کد میتونی تو سایت فروش سعدی بفروشیش..

  چرا سهام عدالت من فروش رفته و پول فروش رفت یکجا واریز نمیکنن سه هزار ریال و ده هزار ریال واریز میکنن


  چطوری بایدثبت نام کنیم

  توروخدازودترواریزکنید که تواجاره کم اوردم

  بخدا چرا واریز نمی‌کنین اینقدر مردم اذیت نکنین تواین گرونی بخدا واریز کنین

  ماکه نتونستیم سهاموآزادکنیم چ بایدبکنیم

  سلام منم بخدا گرفتارم مال منم هنوز واریز نشده

  سلام من الان 2ماه سهاممو فروختم به طور مستقیم به بانک ملت هربارم رفتم با بی ادبیو پروی به من گفتن به ما ربطی نداره اگه واقعا ربطی نداره !!خب خیلی اشتباه کردی قبول کردی بفروشی واسم.من واقا نمیدونم کی باید جواب بده به من


  قصد فروش سهام ودارم

  بانک پارسیان حضوری یک ماه زیاده ۶۰ درصدفروختم یک میلیونی است توراخداسهامم فروختم لازم دارم اذیت نکنید

  من تابحال اصلن یارانه نگرفتم وبعدازیازده سال کدرزندان بودم زنم باپسرم ترکم کردالان درروستادیک منزل کرایه

  جناب آراسته این مشکل جنابعالی چه ربطی داره به سهام عدالت لطفا واضح تر فرمایش تون مطرح فرما

  یک پسردارم یازده سال درزندان موندم زنم پسرم راورداشت ترکم کردبعدازاتمام زندان دوباره بایه دختره یتیم ازدواج کردم


  آفتابه بیارید بورس را بشویم

  سلام من ک نمیتونم سهام وبفروشم چون میگن دیگه آزادسازی تموم شده ولی من میخوام بفروشم

  من ۶۰ درصدفروختم نزدیک سه ملیون واریزبرام کردن.یعنی کل سهام من همین بوده

  پدرم فوت شده ومیخاهیم سهامش بفروشیم امانمیدونیم چطور

  سلام دوستان من کارمند بانڪ صادرات هستم
  فردا ساعت ۱۲:۲۵دقیقه شب سهام عدالت واریز میشه مبلغش هم 20000000ملیون تومان هست


  چه قدر هست پولش

  آیامیشودالعان سهام عدالتم راآزادکنم؟

  سلام من برج ۵سی درصد سهامم روفروختم و متاسفانه هیچ واریزی ازسودش برام انجام نشده لطفاپیگیری کنید

  سعدی پول سهام کارابده الان سه ماه شده باپول ملت داری چکارمیکنیدخدانشناسها

  من چهارماه سی درصد سهام عدالتم رو فروختم ولی تاکنون یک میلیون واریزی ازبانک سپه شعبه خالد اسلامبولی داشتم. شماهای که نفروختید کارخوبی کرده اید نفروشید چون وعده هاشون الکیه.اعتماد نکنید

  سلام خدمت تمام عزیزانی که این پیام رو میخونن این سهام عدالت نیست به این میگن سهام بی عدالتی

  پول سهام که داره روزبه روز کم خوردن نداره داره هر روز کم میشه

  سلام رامین هاشمیان هستم من سهامم آزاد کردم الان میتونم‌بفروشمش با این کاهش بورس نمیشه سهامم ۲۵۰ هزارتومانی هست پولش چقدره ۳۰ درصد لطفا بگید


  سهام عدالت


  چه کمکی میتونم

  سهام عدالت دوماه به بالافروختم اگرم لازم نداشتم نمیفروختم چرا پولش نمیدین

  سلام نزدیک 3ماه شد60درصدفروختم یک ریال نیومد حسابم.به شرافتم به ناموس هرچه مرده .سرطان خون دارم ازتون خاهش مکنم برام واریز کنید خرج شیمی درمانیم کنم .شماره ملی 4011176257

  سلام در روش فروش به صورت غير مستقيم 60 در صد را يكجا ميدن يا تيكه تيكه


  تیکه تیکه تیکه!

  سلام
  من سهام خودمو آزاد نکردم الان واقعا احتیاج دارم چطوری میتونم بفروشم

  نفروشین هرکسی که سهام داره نفروشه قیمتش از 17 میلیون اومده 9 میلیون

  خواهشا اگر کسی این نظرهارو میخونه حداقل جواب مردمو بدید ممنون

  بسه دیگه بسه دیگه توروبه همه اعتقادتون قسم بسه ی جواب درستی به مردم بدین ولی اینقدر مردم رو این ملت ستم دیده تحقیر نکنید

  همین فرمون بریم جلوتاعیدیه چیزیم بدهکار میشیم

  ماهای که سهام خود بخوایم مستقیم تعغیر بدیم یا بفروشیم کی این اجازه به ماها داده میشه

  بانک سپه کلا سرمون گذاشته وقتی ارزش سهام بالا بود هیچی برام واریز نکرده الان که قیمت آمده پایین پنج هزار تومانی فقط واریز میشه

  سرانجام سهام ب کجا رسید.ایا باخت یا برد ترامپ تاثیرگذار است.

  چراتوحساب مال سهام است قابل برداشت نیست

  واقعن که از تیرماه برای فروش گزاشتیم الان میگن چقدر ارزون شده و کسانی که تا شهریور برای فروش گزاشتمنهمه تسویه شده این دروغا برای چیه جمع کنید اینکارا روو تمام کنید

  پس این همه خودرو را کی میگیرد .من که نیاز دارم و خودرو هم ندارم به نامم در نمیاد


  تاکی میتونید دروغ بگید


  من‌میخام‌بفروشم


  قصدفروش دارم

  به خدا سه ماه ما گرفتارین پولشو نداد

  پس چرا کار گذاری میگه هنوز فروش نرفته ۳۰ درصد دوم ما باید چیکار کنیم


  سهام


  واریز


  پول سهام اعدالت رو بریزید


  من میفروشم

  لطفا ارزش سهام عدالت را ۲۰۰ میلیون به انجام دهید

  به خدا دیوانه شدم یه جواب درست نمیدن به ادم این همه هزینه کردم حرصه ورثه مانه گرفتیم الکی

  من ثبت نام کردم نه شغلی دارم نه خونه ای نه بیمه ای اصلا چرا به ما ندادن مثل اینکه ما که اصلا جز آدمهای این مملکت نیستیم …..

  سلام ارزش سهامم۱میلیونیه آزاد سازی نکردم ۶۰درصدشو میخواستم آزاد سازی کنم غیرمستقیم خوبه یا مستقیم؟
  کی آزاد سازی شروع میشه ؟

  من اصلا به سهام عدالت ثبت نام نکردم ازشما خواهش می کنم ازماراهنمای گنید

  س من ۶۰ درصد گذاشتم برای فروش هنوز خبری نیست

  من ثبت نام کردم آزادش هم کردم این حدود۶ماهه هیچ پولی برام واریزنشده

  سلام من سهامم فروختم ۶ماهه هیچ پولی برام نیومده چرالطفاپیگیری کنید

  آقااین سهام عدالت چرا نمیذارم حساب این یک دورغ است


  سهام

  سلام.من سال اول ثبت نام و دفترچه یا ته چک گرفتم ولی در سیستم اسم من ثبت نشده خواهشمندم مسولین محترم فکری بحال ما بیندیشند یک ریال نگرفتم وخانواده4نفره هستم.09373366264

  سلام من سال اول ثبت نام شدم وته چک گرفتم ولی شعبه میگه اسم شما درسیستم ثبت نشده.خواهشمندم اقدام بفرمائید.4نفرهستیم.


  آزاد سهام

  باباتورخدامن اصلا یارانه معیشتی سبدکالا سهام عدالت هیچ را نگرفته ام تاحالا کی مسئوله به دادمابرسه

  برای یارانه معیشتی وسبدکالا فرستادم


  چطور سهم عدالت خودرابفروشم


  قصد فروش سهام دادم


  نفروش

  سلام خسته نباشید الان چند ماه سهام عدالت گذاشتم بفروشم تو کارگزاری بانک ملی خبری نیست

  سهام 1ملیونی دارم همه کارهاش رو کردم اگر کسی خریدار باشه میدم10ملیون …

  سلام من سهام‌یک تومنی دارم اما دوساله هیچ پولی واریز نشده به حسابم لطفا پیگیری کنید


  ازادکردن سهام

  ماسهام آزاد نکردیم الان چکار کنیم

  والا الان خیلی پشیمونم ازفروشم اصلا پول رو واریز نمیکنن

  ببخشید قیمت امروز بازار سهام عدالت ۳۰% چقدر است

  سهام مر.خانواده ام را بدهند لازم داریم

  سلام دوستان از طریق کار گذاری بانک مسکن اقدام کنید من اینجا فروختم سودش یک جا آمد برام

  لامصبا دیگه پولشو واریز کنید. بخدا دیگه تحمل ندارم یه هفته دیگه خودمو میکشم با این وضعم

  س من سهامم از این یک میلیون تومانی ها بود الان ارزشش شده 38 میلیون کسی خواست فروش فوری 35 میدم همه کاراشم کردم آزاد سازی و ارزشش هم در آوردم همون 18 میلیون بوده


  OK

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د….ف
  🤦‍♂️

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د….ف
  🤦‍♂️

  من سهام خودرا فروخته ام ندادند

  ‌سلام خدایا ماروازدست دزدهای دولتی نحات ده

  من از روزی که سهام ثبت نام کردم ندارم جاشو هستم

  س پس چی شده سهام عدالت فروخته شده چراواریزنمی کن این چه وضع مردم گذاشتن سرکارلطفارسیدگی کنید

  من حاضرم کل سهام خودمو ۵ میلیون بفروشم بزرگترین اشتباه گول خوردیم سهام خودمون آزاد سازی کردیم جز اینکه کلی پول ریختیم تو جیبشون این جوری باید بدویم دنبال پولش

  سلام من. اصلا هیچ وامی هم تابه حال دریافت نکرده ام اگه. یه لطفی کنین به کمک مالی بهم بکنین

  واقعا همتون دزد هستین سهام ده میلیونی دو ملیون دادن ب ما

  سلام من حدود ۳ ماه هست سهام خودم رو فروختم اما. ۳۰۰هزار تا حالا ریختن باید چکار کنم؟

  سلام سهام من چندماه هست فروختم ولی پولش واریز نشده برای پول عملم میخوام

  سلام من درباره ۹۹/۵/۱۹سهام رو فروختم و هیچگونه واریزی نداشتم لطفا رسیدگی کنید

  سلام سه ماهه پیش که من سهام عدالت خودرا فروختم نریختن ولی بقیه راریخته بودن خواهشن بررسی کنید

  باسلام وقتی که ثبت نام سهام عدالت بوده من زندان بودم وسهام بهم ندادن تکلیف چیه لطفا راهنمایی کنید ما خانواده 4نفری ومستاجر هم هستیم ممنون

  سلام من سهام عدالت فروختیم که پشتوانه‌ای برای ما باشد اما حالا خیلی پشیمان شدم که این وضعیت ادامه دارد خداحق ماروبگیره من منتظرم شما پول واریز نکردی چرااینجوری می کنی ما گناه داریم توراخدا پول واریز کنید ممنون میشم لطف کنید بقیه پول مارو واریز کنید

  تا الان ۷۱۳۴۲۳ریال واریز شده یارب این مشکل ومظل کی تمام میشودبفکرمظلومین باشید


  پول برام وازیز نکردی


  احمدی

  من ۶۰درصدازسهامم روفروختم یه هزاری نگرفتم چه داشته باشی چه نه فرقی نمیکنه هرکس این بدبختیارواورده تواسش روپس میده صددرصد

  بخوام‌سهام بفروشم باید کجا مراجعه کنم

  خوب چه سود برای ما داره اصل سهام رو بکنن صدمیلیون وقتی جلوی خرید فروشش روگرفتند ونمیتونیم بفروشیم چه سودبرای ماداره…

  پس چرا برای من ار این سهام و یارانه و بسته معیشتی و پول بنزین و ،وام ،و ۰۰۰۰۰۰۰۰نمیدهند؟؟؟؟

  پس سود سهام راکه مستقیم است چی میشه لطفا رسیدگی کنید

  از مسعولان درخواست عاجزانه داریم که کسانی که از سهام عدالت جا موندن نام نویسی مجدد کنن ممنون

  سلام تورو خدا زودتر واریز کنید سهام هارو مردم پول میخواهندندارند زودتر بدهید خب

  سلام من سهام م را کارت کردم رفتم برا سود سهام ثبت نام کنم میگه نمیشه فعلان کسانی ک سهام خودشون ازاد کردن چیزی بهشون تعلق نمی گیره لطفان. راهنمایی کنید ممنون

  باسلام خدمت دوستان عزیز چرا پول را واریز نمی کنید بخدا لازم دارم

  سلام من می.می خواهم سهام میایم.رابه غیرمستقیم تعیردهمنون راهنماییم کنیید

  من می‌خوام سهام عدالت رو واگذار کنم.لطفا راهنمایی کنید
  با سپاس


  سهام عدالت

  ۶۰ سهام عدالت رو فروختم کامل برای من پرداخت نکردن


  سلام وام سهام عدالت می خواهم

  سلام من پنج ماه فروختم فقط 350هزار اومده توحساب باید چیکار کرد

  می‌خوام سهام عدالت رو یکجا بفروشم.لطفا راهنمایی کنید.چیکار باید بکنم

  سلام من که سهام عدالت ندارم چون تعاونی که ثبت نام کرده فامیلی من را اشتباه نوشته ما که هیچی نداریم سهام هم نداریم

  دولت نابكار سهام نا عدالت مستحق تر از مردم فقير

  من به دليل شكستگيه لگن بيكارميباشم

  پول سهام کی واریز میشه خسته شدیم

  سلام من فقیرم اصلان زندگیم با قرض از مردم می گذره به خاطر شادی روح سردار سلیمانی یا به همه بدید یابه همه ندید چرا یکی به رخ دیگری می کشه نگاه سهام عدالت گرفتم یکی هم مثل من حسرت میکشه

  سلام کاش سهام عدالت نبود یکی میگیره یکی نمیگیره اصلان دارم میمیرم همه فامیل پولدارند سهام عدالت دارند من گدا ندارم شما را به ابو الفضل یا همه یا هیچ کس سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام

  سردار سلیمانی به دادم برس به من سهام عدالت ندادند سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام ههه

  من وام اولی کرنائی رانگرفتم ولی تمام قسطاشوازم کم کردن ولی واو دومی راگرفتم

  حداقل بخاطر معنی عدالت هم شده، این کلمه را از توزیع سهام حذف کنید، خداییش اینهمه بیعدالتی را سهام عدالت نامگذاری نکنید،واقعا چه کسانی این تصمیمها را میگیرند؟ یعنی اینقدر قحط رجال است؟

  خدا کنه با این ریزش های اخیر بورس و کاهش شدید ارزش سهام عدالت تا چند وقت دیگه چیزی بدهکار این دولت مزخرف نشیم

  عدالتی ندیدم در دادن سهام به من معلول.

  وقت ثبت نام جدید باز ماندگان از سهام عدالت کی هستش


  سهمام.عدالت.میفروشم

  سلام سود سهام عدالت کی واریز میشود هفت ماه فروش گذاشتم خبری نیست

  سلام من ۶۰ درصد سهام عدالتم فروختم فقط ۲ تومان برام امده من پول لازم دارم چرا بقیه پول من نمیریزن به کی باید بگم

  چرا روزی یه داستان سرهم میکنید مردم نیاز داشتن سهامشونو فروختن حالا شما هم لطف کنید پول سهامشونو بصورت کلی ویه جا بدید که لااقل چشمشون چیزی ببینه

  چرا من ندارم باید به همه مردم سهام عدالت بدن

  سلام جناب بنده قبلا کارگر ساده بودم به علت پا درد چهار ساله که دیگه نمیتونم کار کنم عضو و یا زیر پوشش هیچ ارگانی هم نیستم چرا بنده و امثال بنده رو ثبت نام نمیکنید مگه سهام عدالت نیست چرا اصلا عدالت درش رعایت نمیشه ما هم بنده های خیلی خیلی خیلی گرفتار خدا هستیم به همون خدا ، اه مون هم بشدت گیراست چون توی اینهمه فشار و گرونی اشکمون درامده

  سلام.من هنوز سهامم ازاد نکردم نمیدونم خوبه یا نه؟ به نظر شما چکار کنم ایا ازادش کنم؟

  سلام چرا به من راننده تاکسی .کمک معیشتی نمدهد پس به چه کسانی میدهند فقط خانواده دولت

  چگونه میتوانم د سهام عدالت ثبت نام کنم

  سلام به همه و سلام درود فراوان به روح پاک اش یعنی سردار زحمت کش این وطن حاج قاسم سلیمانی روحش شاد قولی که میداد انجام میکرد امروز مد شده مسولین کشور شهر به شهر میگردن مشکلات مردم از نزدیک ببین بخدا کشتن نیازی نیست مگه ریس مجلس نمیداند مشکل مهم این مردم همین سهام عدالت است دولت تو فروش سهام عدالت به مردم چه کرده


  سهام راکه بفروشیم

  سلام من فروش سهام رو به بانک ملی سپردم بعد از پنج ماه هیچ خبری نیست چه باید بکنم بانک هم میگه ربطی به ما نداره

  سلام طاهره خردپیشه هستم میخوام در سهام عدالت ثبت نام کنم


  ایا من سهام عدالت دارم


  پول


  پول مردم و بدین.خجالت بکشین.


  دریافت وام 10میلیون تومان


  سهاات عدالت

  کی جواب میدین من رو از نگرانی در بیارین ممنونم

  ماآدمهای بدبختی هستم چرا این سوده سهام عدالت زود زود واریز نمی کنند پسرم ۳۰درضدفروخت هیچ پولی براش واریز نشده مگر قبل عید قرارنبو د۲۰۰تومان واریز کنته پس چی شده چرا ۹۸تولدته

  مردم و فریب میدن ک بفروشین ..مردم بدبخت هم میفروشن ولی ب راحتی پولشونو میخورن ..دزدا تو خیابون نیستن ..دزدای اصلی تو دولت هستن

  بابا بخدا این سهام چرا نمیریزید خسته شدیم ازذبس زنگ زدیم کارگزاری مبین دروغ بما میگن میریزن چهار ماه این حرف میزنن

  سهام عدالت خودم وپسرم را فروختم 60درصد شو هنوز هیچ مبلغی را برایمون واریز نکردن 5ماه من یک کارگرم چکار کنیم چرا کسی نیست به داد ما قشر پایین نمی رسین تا کی صبر کنیم الان تمام 60درصد سهام برابر یک حلب روغن کردید تو رو خدا مسولین به داد این مردم بی گناه برسید

  جاماندگان سهام عدالت کی علام میکنند


  سهام عدلت دارم یا نه

  اینجا که همتون دردتونو نوشتین چرا کسی جوابتونو نمیدن

  باسلام من سال گذشته سهام عدالتم را آزاد کردم آیا دوباره باید ثبت نام کنم


  ثبت درسجام

  سلام این دولت فقط به جیبه خودشه نه این ملت بیچاره روز به روز ارزش سهام میارن پاین

  سلام چرا برای من هیچ پولی به حساب نیومده از سهام عدالت

  سلام پس سهامدار روش مستقیم چطور سهامش روبفروشه لطفا جواب بدید

  فردای قیامت جلو تک تک انهایی که به ما ظلم کردند خدا میگیرد وباید جوابگو باشند وما از یک جو نمیگذریم خدا بزرگ است

  اتفاقا انقده دوس دارن بشینیم مث پیرزنا آه و نفرین کنیم…!


  ۱۳۷۴۱۲۶

  لطفا به عملکرد ناطران توجه شود ونسبت بدارایی انها سوال شود 80 درصد ناظران بورس غرق درفساد هستن وتاکنون سازمذان هیچ اقدامی در عملکرد انها نداشته که این موضوع خود جای نگرانی مضاعف دارد

  خدا وکیلی امسال نیست من که در این آسمان پر ا ز ستاره هیچی ندارم،رایانه ندهید.خدا،،، خدا،،،،خدا

  توروخدا بفروشین سهام مارو طبق قیمت روز هرقیمتی هستش ملت مشکل دارن وگرنه کلا سهام رونمیفروختیم توروخدا زودتر بفروشین تموم شه

  آقا یون مسئول نامسئول ، چرا حق مردم رو میخورید ، چقدر دزدی ، چقدر فساد ، بخدا حق این ملت خوردن نداره

  فقط اسمش قشنگه سهام عدالت همش دروغ

  ۷یا۸ماه پول نریختن فقد یک برنامه وسل کردن برام داخل گوشیم هروقد نگاه میکنم فرقی نکرده

  فقط میگن سهام کدام سهام کجابوداین عدالت یکی داره میخوره تاخداتومان امایکی اینجوری هرروزبه گوشی نگاه میکنه تاشایدفرجی بشه اس ام اس بانک بیادتابتوان مشکل خودشناحل کن

  من و شوهرم سهام عدالت خودمون رو مهر ماه فروختیم ولی الان ازمن یک میلیون وپانصد ریخته واز بقیه پول خبری نیست ولی از شوهرم ای چی نریخته ما به این پول نیاز داشتیم که فرو ختی م درمعرض نداشتیم تو رو خدا پیگیری کنی

  یک سال است در بانک ملت سهام فروختم ولی هیچ پولی به حساب من واریز نشده لطفا بررسی کنید

  قیمت اعلام میشه سهام یک میلیونی شده 21 و خورده ایی ولی مال من که 15 و خورده ایی هست.معلومه جریان چیه؟البته حتما سهام نور چشمی ها اون مقدار ارزشش هست

  سلام . بانک ملی من 19مرداد 30درصد سهام و فروختم ولی فقط 400هزار اونم تیکه تیکه برام واریز کردین . پس بقیش چی شد ؟ کی واریز میشه ؟

  چرابقیه فروش سی درصدسهام مامدتی است واریز نمیشود.سپه شعبه اسلامبولی

  سلام . خواهشا منت مناسبت ۲۲بهمن سر ملت شهید پرور ایران نگذارید . بگید سهام عدالت فلان و فلان . به وعده هایی که میدهید عمل کنید . ما بدبختای باز نشسته را دریابید .

  همین باپوله مردم صد میلیارد می شد
  باباپ‌وله سهامه مردم را بدید


  مرتض ملکی


  کی واریز میشه بالاخره

  آیا من سهام عدالت به من تعلق میگیره یا نه

  از اسمش معلوم است دیگه : عدالت . می دونین عدالت یعنی چه؟ یعنی همین دیگه !😆


  داوودرضایی

  چرا سهام عدالت نمیزنی بخدا مردم حران هست پیگیر کن ممنون

  چرا سهام‌من واریز نمکنن خداوکیلی بریزین فقط ۱۶۰ تومن سودی واریز شد دیگه هیچی ندادن پیگیری کنین

  روحانی تو کمتر از چند ماه نصفی از سهام ملته از جیبشون در آورد سهام یک نیلیونی را کرد 500هزار تومن ، راستی چرا سهام 500هزار تومتنی نصف نشد بایستی آنها هم 250هزار تومن میدادن دیگه !!!!

  چرا تا الان چهار ماه من سهام فروختم پولش پرداخت نمی کنید آقایان مسول نمیخواد شما دلسوز من باشید قیمت گم یا زیاد من راضیم نیاز دارم ی باز نوشتم اجاره خونه دارم چطوری باید حالتون کنم

  ایناچرت پرت سهام عدالت کجاست؟

  سلام من چندماه است که اسم^مو نوشتن همه کارهاشو انجام دادم هروقط رفتم بانک میگن/فعلن اسمت سبت نشود لصفن/بهم بین چکارکنم

  من میخوام سهام عدالت منو بفروشم باید کجابرم پولش لازم دارم بایدچکار کرد

  که واریز میشه خیلی بهش احتیاج دارم.خدای لطفا ج بدید

  تاحالاهیچ سهم عادلت دریافت نکردیم بااینکه ثبت کردیم اماوارد سامانه نکردن تخصیرماچی

  سلام من سی درصد سهامم رو دوره اول،برج ۴ بفروش گذاشتم کلا یک و نیم دادن باقی پول سهامم رو ندادن و میخوام بدونم مثل سال گذشته واسه باقی سهامم که نفروختم آخر سال سودی واریز میشه یا نه؟؟؟؟

  سهام عدالت نه ازاد میشه نه پولی میدن همش سر کاری بخدا قسم

  قبلا هر ماه پول واریز میشد الان چرا نمیشه

  من سهام رو آزادسازی کردم چطور باید بفروشمش


  یه روز بعداز هرگز

  اینا خون ملت رو دارن میخورن بعد شما ها دنبال سهام هستین من نمیدونم این سهام اصلا چیه من ضایعات جمع میکنم میفروشم از سهامی که اینا وعده وعید میدن بیشتر درمیارم که شب گرینه نخوابم

  حداقل یک میلیون برای خرید عید واریز کنید از سهام سی درصد دوم بقیه ش مال شما

  چرابه ماکه خانوادروستایی هستیم و5نفرهستیم سهام نمیدهید


  همه سرکارین

  اونهایی که سهامشان را نفروخته اند چطوری سو د خودشان را خواهند گرفت

  من دو تا برگه سهامدارم یک میلیونی و پنصد هزاری هردو صددر صد میفروشم زیر قیمت 09381…برای خرید تماس بگیریدد وکالتی میفروشم رو هرکدوم حداقل 5میلیون سود کنید چون پول لازمم جهت خرید و هماهنگی تماس بگیرید

  جامانده از سهام عدالت _ فرزند شهید هستم

  سلام چندوقت فرش گذاشتم سهامم راامایه هزاری نریختن برایم

  سلام چرا سهام عدالت جامانده ها پیگیری نمیشود .من با۶نفر باید بکجا رجوع کنم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید

  تروقران بفکره ماهم که ثبت نام نکردیم باشید
  ..الان من بچه این مملکت نیستم؟؟؟ادم نیستم؟؟؟؟

  سلام میخواستم بدونم کسانی که تاحالانتونستن برای سهام عدالت ثبت نام کن چیکاربایدبکنن

  به خدا پول ندارم زودتر لطفاً سهام مارو بدید

  خدا لعنت کنه هر کی مردوم رو به این روز انداخت


  سهام

  من کد بورسی هم دارم تمام کارهاش انجام دادم آیا با این حال سهام من تو بازار فروش هست

  تو خداسهم.مارا بدید زنم ازم طلاق. گرفت چون بیگارم بادوم بچه دختر

  کی به حساب مان میریزی سهام عدالت به خدا مردم گرفتار هستن

  من وخانواده ام سهام عدالت داریم باید چکارکنم راه حلی وجود داره مارو راهنمای کنید

  سلام من هنوزازاد سازی نکردم به خاطرپول ندارم چکارکنم ممنون

  امکان تغییر تصویب و ابلاغ افزار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره و بهزیستی کشور که ازقلم افتاده آنهایی که ندایشان به حضرت حق تعالی نزدیک گوش شنوایی دارای امکانات سیاسی و سیاستمدار ایرانی در شنیدن صدای ناله های مختلف ازدرد دلهای محرومان محدودیتی وجود وبا سخنرانی یکی درصدا و سیما پخش وانها را مت

  چرا مردم رو سر کار میگذارین مگه صدقه میدین پول کجا واریز میشه چرا دروغ به همه میگین

  چراازاولیکه من سهامموآزاکردم هیچی به حسابم نریختین

  من شش ماهه سهامم را فروختم چرا سود سهاممو نمیریزید لطفا پی گیر باشید ممنون میشم


  سهام عدالت

  میخوام سهام عدالتم را به بفروشم


  سهام عام

  من اصلا سهام نگرفتم.اینا همش دروغه من تا حالا هزارتومان سهام نگرفتم .

  سلام من جوری می توانم بفهمم ک سهام عدالت دارم یانه

  سلام خدمت همه عزیزان ..خداوگیلی من 30درصد اول فرختم که مبلغ 23000/000واریزشد که قرار بود مبلغ58000/000واریزشه الان نزدیک به پنچ ماه است که دیکه ریالی واریز نشد ..مثل من هم زیادن که نریختن کی جواب کوهست …مشکلات اقتصادی مردم رو باخاک یک سان کرده قدراین مردم ردبدونید خداوگیلی درست نیست

  منم احتیاج به کمک دارم دوستان خیر کمک کنن واقعا نیازمندم
  603….41 شماره کارتم


  این سود کی واریز میشه اخه

  سلام من نزدیک به هفت ماه که سهام عدالتم رو فروختم قرار بود هفت تومن واریز کنن برام ولی همش دو تومن ریختن به خدا اونقدر مشکل داشتم که مجبور شدم سهام عدالتم رو بفروشم اگر مشکل نداشتم تو این وضعیت بد اقتصادی و گرونی هاو فشارهای زندگی نمیفروختم اخه مگه ما چه گناهی کردیم که باید اینجوری زندگی کنیم و تحمل بیاریم ای کاش دولت یه کاری بکنه برای مردیم

  سلام.بانک سپه قبلاً خیلی اعتبار داشت جلوی مردم الان برای سهام عدالت بی اعتبارترین بانکه.ما از اول فروش سهام عدالت تا حالا فقط یکونیم دریافتی داشتیم اونم خرد خرد هفته‌ای ۵۰تا صد تومن الان که نزدیک دو ماهه اصلأ واریزی نداشتیم.بیکارم وضع مالی بد ،دوتا بچه ،برای نون شب موندیم .قیامتی هم هست .مواظب باشین.یا حق

  سلام کسی سی درصد سهام عدالت فروخته بانک ملی چطور میتونه کارت اعتباری بگیره؟

  سلام ببخشیدسهام عدالت مارولطف کنیدبدین ماآزادنکرده ایم من یه پدرفلج دارم خواهش میکنم سهام من وخانواده ام رابدهید دم عیداست دستمون خالیست

  خداازتون نگذره کارگزاری فارابی ومبین سرمایه همتون دروغگویید

  اینم مثه سبد کالا ویارانه س دیگه کسی بفکر ما مردم بدبخت نیس صبرمون .صبر ایوب شد دیگه هر موقع واریز شد .شده دیگه . مر30

  تاحالا سهام عدلت نگرفتم اثلن نمیدونم اسمم هست یانه .مستاجرم دوتابچه دارم ازقشرضعیف جامعه ام نمیدونم چطوروبه کجامراجعه کنم لطفا راهنماییم کنید.


  کریم اشراقی


  سهام عدالت من چقدر ارزش دارد

  ارزش سود برگه یک میلیون تومانی چقد میشه و چرا به حساب اونی که برگه سهامش یک میلیون تومان هست ۹۸هزار تومان ریخته شده

  والا من زنگ زدم سامانه سجام گفتم سند دست من یک میلیون تومانی هست چرا 97ریختین گفت تو سیستم ما پانصدی هست. یعنی ارزش، سهام رو نصف کردن. وگفت دولت اعلام کرد همون موقع ارزش سهام نصف شده برگه ها دست مردم موند. واقعا سهام خجالته اومدن ارزش سهام ها رو نصف کردن و این سند یک ملیونی هیچ ارزشی نداره. تو سامانه شده 500هزار برا همه دزدی از این بزرگتر


  سهام راچه جوری بفروشم

  کد ملی 153364.. از شهریور سی درصد دوم فروختم هیچ واریزی ندارم تا الان عید رسیده به کجا شکایت کنم چرا بانک ملی جواب نمیده چرا دولت به فکر ما بدبخت ها نیست چرا ………


  آزادی مهرگانی


  ببخشید سهام عدالت من کجاست

  لطفا برام جواب بدین چرا برای همه سهام عدالت دادین نمیدین ولی از مال ما اصلا خبری نیستخواهشا پی گیری کنی تا می پرسیم میگن سایت بسته است تا کی🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼ما هم حق سهام عدالت داریم

  چرا ما که یک میلیون یبودم ۵۰۰شدم چرا من

  سلام حدود6ماههست که سهام عدالت .من دربانک سپه فروش رفته وهیچ مبلغی واریزنشده.شما رابخدا رسیدگی کنید.من 4بچه یتیم دارم.

  بازم خوشابحال دگران که فکرسهامند به من که یارانه هم نمیدن از94 قطع کردن

  بزارین مردم زندگیشون رو بکنن اخه چرا هر روز نمک بزخم ما میزنید اقاجون نخواستیم.تا میخواهیم فراموشش کنیم ی خبر دروغ دیگه پخش میکنید.اخه چی میخواهید از جون. ما..اصلا برا خودتون. فقط اسمشو نیارین دیگه

  من از اولین نفرات هستم که این نوشتم دبیر بازنشسته تا امروز ریالی سود سهام ندادن رفتم دوباره شماره شبا ،کارت ملی و….دادم به بچه هام ۹۰ تومان دادن به من ندادن.چرا؟


  کارت اعتباری سهام عدالت

  کدوم سهام عدالت آخه به حال ما چه فرقی میکنه هرروزمینویسین ارزش سهام این مبلغ شده وآن مبلغ وقتی نمیدن دیگه ارزش چی مینویسین مردم روآزارمیدین


  ۲۱

  سلام کسی اگه سهام خواست میفروشم

  کسانی که هنوزموفق براثبت نام سهام عدالت نشدن چه بایدکرد

  آقایی ک ادعای باخدایی وپیروپیغمبر میزنی،تاحالا شده صاحب خونه واس کرایه خونش بیاد درخونت نه ندیدی چون ازمردم نیستی زجرکشیده باشی. بجای اینکه ب ریشت برسی بدرد مردم گوش کن.منی که سهام عدالت ندارم بایدبمیرم.واس وام گرفتن باید ۷خان رستم وبگذرونم.ازمردم خوب ایران سوءاستفاده نکن

  سلام سهام عدالت متوفیان کی تقسیم میشه بین وراث کل مراحل طی شده بيش خوان میگه سایت باز نشده

  آیا من که با دوتا پسر بچه سهام عدالت ندارم چکنم این عدالت است کجا برم ثبت نام کنم ممنونم راهنمایی کنید

  میخوام ببینم تازه سهام عدالت را ثبت نام کردم تکلیفم چی میشه سودهای عقب افتاده بحساب میادیانه؟


  ارزش سهام عدالت من چقدر است

  با سلام چطوری میتوانم برای بچم ثبت نام کنم

  پس 40 میلیون بقیهء ملت چی میشن ؟
  چرا سهام عدالت تعلق نگرفت؟
  مسئولین سه تا نقطه ؛ …..


  سهام عدالت سرکارمون گذاشته

  سلام سهام عدالت که واریز میکنین ما گرفتاریم

  بابا بریزیم دیگه ما که موردییم

  آیا فقط ب سرپرست خانوار کارت اعتباری تعلق میگیرد؟

  حرف احمدی نژاد است برای سرگرمی مردم.

  باسلام،دراوایل تصویب سهام عدالت بنده متأهل دارای یک فرزنددختر۱۶محصل،مستأجرفرم راکه درشرکت وکارخانه مشغول که برشکستشدکارخانه وبیماری حاد شده ام و سهام عدالت را درآن زمان به اداره کارواموراجتواعی داده شده ولی بعد اصلا پیگیرشدم مهمان سطل زباله شده حال بنده نه سهام دارم و بعلت بیماری وقلب عمل جراحی ودچاربیماری اعصاب معلولیت شده و عاجزانه تقاضامندم جهت اعطای نام وثبت دستورات لازم رامبذول بفرمایید.

  ما جامانده های سهام عدالت چه باید بکنیم کسی جواب گو نیست

  سلام دوستان.سهام عدالت عدالت افرادی که ازاد کردن فروشش متوقف شده از پارسال برج 7 متوقف شده علتشم اینه که همه فروشنده هستن و بازار بورس بهم میریزه…مورد دوم افرادی که ازاد نکردن یا روش غیرمستقیم که این سهام ها فروش میرن یکجا هم فروش میرن چون من زیاد فروختم.ولی قیمت هایی که اینا میگن نیست خیلی کمتر فروش میره مثلا سهام 520 تومنی برای فروش امروز 5 میلیون و سیصد فروش میره…

  سلام دوستان.سهام عدالت عدالت افرادی که ازاد کردن فروشش متوقف شده از پارسال برج 7 متوقف شده علتشم اینه که همه فروشنده هستن و بازار بورس بهم میریزه…مورد دوم افرادی که ازاد نکردن یا روش غیرمستقیم که این سهام ها فروش میرن یکجا هم فروش میرن چون من زیاد فروختم.ولی قیمت هایی که اینا میگن نیست خیلی کمتر فروش میره مثلا سهام 520 تومنی برای فروش امروز 5 میلیون و سیصد فروش میره…

  واقعا فکر میکنم بهتر است که در جریان کار

  من سرپرست خانوارم و سهام عدالت ندارم جالبه آنان که به رحمت خدا رفته اند هم سهام عدالتشون به وراث رسید اما هنوز فکری برای کسانی که سهام عدالت دریافت نکردن نشده ،

  خداازتون نگذره حق ملتوخوردین انشاالله پول دارودکترخودتون خانوادتون بشه

  من نتوستم سهام عدالت ثبت نام کنم دوتابچه یتیم دارم بزرگ شدن ولی حق منم هست سهام داشته باشم

  باسلام .میگم تکلیف ماچیه ک ندادن بهمون نه کار دولتی داریم بگی حقوقمون بالاست نه خونه ای داریم و داشتیم ن هیچی خلاصه .بنظرم اینقدرپیشرفته شدن ک توی توهماتمون توویلاولب دریارودید زدن.معیشتی هم بمانمیدن فقط ماهی ۱۳۶۵۰۰ تومان یارانه خودموخانمم وبچه رومیدن ک ۳۵۰۰۰ تومنش روبابت وام یتومنیه کم میکنن یعنی ۱۰۱۵۰۰تومن بمن یارانه میدن.احساس گدابودن بهم میده یروزدرمیون نهایتن دوروزی یدونه شیرخشک یه مای بیبی میشه ۱۴۰ تومن.دیگه چیزی نمیگم…

  م،چرا پول سهام عدالت مردم را نمیدین؟خدا نشناسها،،

  سلام اقا من شاطرنانوایی هستم جلوی دستگاه پخت نان روزی۶۰تومن الان از روزی که فروش ازادشدثبت نام کردم برگه من یک تومنه همش ۲تومن واریزکردن تکلیف دوتا بچه هام وخانمم چی میشن من به درک توروخداسهام عدااااااااالت رو برامون واریز کنین بخواهی سری قبضها موندم آب برق گاز چه خاکی تو سرم بریزم

  چجوری میشه من سی درصد فروختم نصف اش دادن

  باسلام؛احترامأچندسال پیش چندسال درشرکت وبعدتاکسی برون شهری و۱۴سال بیمه تأمین اجتماعی تحت چندسال بودم وبرشکست شدم ودراوایل کاربه ادارهَٔ اجتماعی فرم پرنمودم و اصلا بعدچندسال متأهل انجام ندادن وحال ازسهام بهره مند نیستم،وبیماری قلب ومعلولیت عصبیوکبدی باپرونده پزشک قانونی نتیجه بیماری هست و چگونه نام نویسی نمایم.

  سلام من سهام عدالت ندارم میشه الان ثبت نام کنم آخه خیلی ضعیف ام ازنظرمالی

  سلام سهام عدالت من هربرگی یک ملیون تمن هست چرا سود پانصد هزار تومانی بهم میدن

  سلام سهام عدالت من هربرگی یک ملیون تمن هست چرا سود پانصد هزار تومانی بهم میدن

  چرا به خانوادهایی که سهام عدالت ندارن دولت دیگر ثبت نام نمیکنه چرا چرا


  یه نوع سرگرمیه ،سهام عداوت .

  چرا انقور دروغ ؟؟؟؟چرا از اول راستشو نمیگید؟مگه نمیگید دروغ حرام فلان بیسار چقدر دزدی باووو تورو به اون خدایی که میپرستید به مردم رایتشو بگید یروز ششملیونو خورده ای یه رور ۷ صد هزار تومن اخرشم۲/۵میریزید تا پولم برایه ازاد سازیش میگیرین چقدر هم تو چند مرحله یادمه پول گرفتید ایشالله که خدا ازتون نگذره بالاخره یروزی حقمونو ازتون خواهیم گرفت

  سلام من هم دارای سهام عدالت هستم ولی هر بار که میگن سود واریز میکنیم برای من پیام واریز سود میاد ولی پولی به حساب بنده واریز نمیشود دفتری نیز درشهر محل سکونت بود که الان نیز بسته شده خدا وکیلی دیگه اینقدر دروغ نگویید دیگه حناشما برای ما رنگی نداره خواهشاً دیگه اینقدر فکرمون مخشوش نکنید

  سلام ما نداریم به همه چرا مدم اذیت میکنی سهام عدالت نداریم


  این سهام ما کی واریز میشه

  سلام خسته نباشید با این سهام عدالت که درست کردی مردمو پیرشان کردی اگه واریز می‌کنی واریز کن نمیکنی بخر با قیمت بخر پول مردمو بده درست اگه نه قطع کن این سهام عدالت را این طوری بدرد هیچ کس نمیخوره

  من یک ساهم‌ ۵۳۲ دارم‌میفروشم


  سهام عدالت من پرداخت نشده

  تورا به خدا برای ما که سهام عدلت نگرفتیم فکری بکنید زن بی سر پرستی هستم

  سلام ببخشید ضمن تشکر از لطف شما میخواستم درخواست کنم که کسانی که هنور ثبت نام نکردند ویاشماره شبا آنها تغییر کرده چه اقداماتی برای سودسهام عدالت که کارت یک میلیون تومانی دارند ولی تاکنون یکبار سود سهام عدالت گرفتند ویاکلا هنور ثبت نام نکردندوکارت سهام عدالت را تاگنون نگرفتند به کاراگاه وچه اقدامی باید انجام دهند. تشکر

  منوالان سهام دارم ولی نمیدونم چیکار کنم که بتونم بفروشم یا ببینم چقدر

  من ازکارافتاده کلی هستم نه خونه دارم نه ماشین چندین سال است که نتونسته ام درسهام عدالت ثبت نام کنم هروقت رجوع کرده ام وعده ثبت نام درسال بعدرا شنیده ام ایا این عدالت جمهوری اسلامیست

  چندین ساله برای ثبت نام سهام عدالت رجوع میکنیم وعده ماه بعد وسال بعد رامیدهندایااین عدالت است؟کارگر ازکارافتاده کلی هستم ونیازمند چرا وکی عدالت اجرا خواهدشد؟برای ثبت نام کجابرم چیگار کنم همه چندین سال هستش گرفتن وبهرمندهستن به من مستحق نمیدین چرا؟


  ممنون بیشتربریزید


  سه نفر میفروشیم

  سلام سهام عدالت کی واریز میشه همش دروغه


  ارزش سهام عدالت من چقدر است

  ما اجاره نشین هستیم هیچ پولی ندارم و سهام عدالت را واریز نمی کنید این همه مردم را گول زدین یه نفر رو سیر کردند یکنفر رو گشنه خدا ازتو ن نگذرد

  سلام قرار بود هر ماه این سود برای ما ریخته شود چندین سال این سهام را بنیاد جانبازان یک ملیون تومن دادند به جانبازان یکبار یه مقدار نا چیز به حساب من ریختند دیگه خبری نشد

  خوب واقعا مردم راستدمیگن پس کی مخوان بریزین تازه الانشم که مگه دگه ازاد سازی ندارن نمخرن پس اونایی که صی درصد فروختن چی الانم نمنونن بفروشن


  اقااینها همه چرت وپرت هست

  سلام من سهامم رو شخصی کردم الان میخام همشو بفروشم چیکاربایدبکنم

  بنده در کارگزاری سعدی برای فروش ثبت نام کردم و ارزش سهام عدالت بنده به صورت تقریبی هشت میلیون و چهارصد تومنه این یازده و سیصد و چهار تومن دقیقا کجاست با این جزئیات سوال اینجاست در کشوری که پراید 130 تومنه این چند میلیون واقعا عدالته! چرا دولت سهام عدالت رو وارد بورس کرده و ارزشش رو کمتر از نصف!

  سلام من الان 45 روزه که سهامم رو فروختم ولی هنوز برام پولش رو واریز نکردن بانک سپه

  اقا پول ما رو بدین هزار یک درد داریم ارزش پولمون بخوره تو سرمون ملت سرکار ندارین خدا رو خوش نمیاد مثل شما پولدار نیستیم صبر کنیم ارزش پول بیشتر بشه

  کی واریز میشه به خدا مردم گرفتارن

  سلام وقتتون بخیر بنده اصلا آزاد سازی نکردم سهام عدالت رو الان باید چکار کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

  چراامروزوفردا خدالعنت کند باعث وبانی رامردم رابدبخت کردین

  چرا برای معلمین واریزنمی شودچرابرای بعضی از بچه های معلمین واریزنمی شود


  نامه ای برای بالا دستها

  سهام عدالتم که سی در صدش و فروختم.از طریق بانک تجارت.یک سال گذشت.۹۸۰۰۰ هزار تومن سود ریختن.مسعولین خجالت بکشین.بانک تجارت پولم و واریز کنید.

  شمافقط تنهاکاری که درحق کسانیکه واقعآمیخواهندسهام عدالت خودرابفروشندوواقعآبه پول آن نیازواجب دارنداین است که جلوی فروشش راآزادکنیدو۴۰درصدالباقی سهام راهم دراختیارخودشان بگذاریدتاکلآسهام خودرابفروشندآقایون مسئولین وریاست جمهوری مابه همین قیمت حال راضی هستیم لطفآجلوی فروش آن راآزادکنیدواصلآقصدانصراف نداریم تنهالطفی که شمادرحق ماقشرضعیف وکم درآمدمیتوانیدبکنیدهمین است، سودش مال خودتان!!!


  سهام کجا بود تموم شد

  باوجود
  کاهش بوجه سهام باز ازایرانی بودننگ میدانم تابامردن عربستان سعودی فقط میخواهم بدنم چرا ،


  چگونه ارزش سهام را نگاه کنیم

  تا پول سهام عدالت رو نریزن ما هم رای نمیدهیم

  هرچی سرتون بیاد حقتونه خودتون انتخاب کردید.باز برید رای بدید ..چرا بیدار نمیشیدید..اینا دویست تومن سودسهام مردمو خوردن .بخدا رای ندید

  ما هیچ وقت سهام عدالت نگرفتیم تا حالا

  سلام بچه ها دوروز پیش چهار تومان برام ریختن


  سلام کجا فروختی؟

  چجوری دارید محاسبه می کنید من سهام عدالتم 492 تومنیه و ارزش با محاسبات کارگزاری هفت ملیون صده حالا 532 تومنی هم مقداری بیشتر ولی همون حول و حوش 7ی 8 تومن میشه شما زدید 10 تومن؟؟؟

   متن بخدا این سهام واریز کنی مردم گول نزنی از خدا خود بترسید

  باسلام من۶۷ساله مستمر بگیر سهام عدالت چه شده از کجا پیگیر شوم خودم و همسرم و۶نوه و

  تکلیف ما که به هر دلیل نتوانستیم سهام عدالت ثبت نام کنیم وهیچ رابطه وپارتی هم نداشتیم چه میشه..ایا باید تا اخرعمر از داشتن این سهام محروم باشیم ویا اینکه ما تبعه کشور دیگری هستیم..ما ان موقع جایی کارگر بودیم وهر جا میرفتیم میگفتند همان شرکت که برایش کار میکنید اسامی شما را رد میکند برای سهام عدالت اخر هم ان شرکت قراردادش تمام شد ورفت وهیچ ثبت نامی هم صورت نگرفت وما ماندیم وکلاه گشادی که سرمون رفت الان با حقوق کارگری سه میلیون درماه از داشتن سهام عدالت محروم هستیم ومسولین هم گویا دستور سهام عدالت مانند قران یکبار از طرف خدا نازل شده ودیگر مثل ومانندی ندارد ونخواهد هم که بیاید وکلا سفره اش راجمع کردند ..فقط یه عده کرفتند وعده ای هم گویا اصلا در این مملکت زندگی نمیکنند وتعلق به ان ندارند واز همه چیز محروم هستند

  سهام عدالت نداشتم یعنی جاموندم

  ما که سهام داریم پولدار شدیم نوبت ش ما که سهام نداری فقط می گن ارزش سهامتون اینقدر دیگه خبری از پول نیسته وقتی که مردیم پول میدن حالا این هفتاد هزارتومان

  سهام ناعدالت اخه مردم ما چرا اینقد بیچاره ان نصف سودش میشه ۳۰هزارتومن با ۳۰هزارتومن میخای چکارکنید یجوری میگن کی واریز میشه انگارمیخان با۳۰هزارتومن چکارکنن

  سلام چطوری اینترنتی سهام‌مو بفروشم

  سلام سهام عدالت من 412000تومنیه ارزش بروزش چقده و آیا الان میتونم بفروشم

  ارزش سهام عدالت 532 میگین 10 میلیون ولی تو پرتفوی من در مفید میزنه 7میلیون 400 چرا ؟؟؟


  قیمت‌سهام‌عدالت‌من‌چنده

  باسلام من سی درصد سهامم روفروختم فقط 1300 دریافت کردم مابقی چه شده

  ثبت نام سهام عدالت برای کسانیکه تا بحال ثبت نام نکرداند کی است؟؟؟؟

  در اولین روز تأسیس سهام این نوشتم مقدار سهام آن روز یک میلیون بود که بعد از سالها شد پانصد هزار تا به امروز ریالی به عنوان سود سهام ندادند.فک نمیکنی این یک توهین به من است.تورا خدا جمع کنید ،این یک سر کار گذاشتن کارمندان است.حقیقت دروغی بیش نیست.

  نصف سودش که هاپولی شد حالا هی بگو ارزش سهام عدالت واسه خودت مشق بنویس

  سلام ماهنوز هم سهام عدالت نداریم

  حالا مثلا ارزش سهاممون بشه ۱۰۰ میلیون وقتی نه اصلش رو بهمون میدن نه سودش رو فقط وعده میدن و بازیمون میدن چه فایده داره؟؟ اسمن مال ماست ولی هیچ اختیاری و منفعتی برای ما نیست😡😡


  فروش زدم خبری از پول نیست

  چرا پول سهام بی عدالتو پرداخت نمی کنن?

  واقعا ک ماک نداریم پس چکارکنیم اوناهم ک دارن مثل نداشتنه .این دیگه چ وضعیه برید از امارات و قطر یاد بگیرید برجی ۸ملیون ب هرنفرمیدن .خدا ازتون نگذره ک ۴۰ساله دارین دروغ میگید سودسهام ۲۰۰تومن نمیتونید بریزید اخه خجالت بکشید

  چراسهام ما 1000000میلیون است ارزش چقدر است

  خانواده ما سهام بی عدالت دارند

  ا
  حالا سهام عدالتم به ما می دهید

  ممنونم ا

  من سهامم رو فروختم تا بتونم به زخم زندگیم بزنم ولی به نظر شما ماهی هفتاد تومن گره از کارم باز میکنه…من نه خودتون ببینیم گره از کار شما باز میکنه…..چرا اینجوری میکنم یک با ما

  نزدیک هشت ماه فروش سهام زدم ولی هیچی پولی واریز نشده


  هنوز هستم عدالت نکرفتم

  قصدفروش سهام 530دارم تحت بهزیستی هم هستم هرکس خواست درخدمتم


  ارزش سهام من چقدر است

  والا خسته شدیم کی واریز میشه من میخوام ایفون بخرم
  پلیستیشن۴ بخرم 😄❤️❤️❤️


  سهام‌که‌واریز‌میشند

  این سهام. در کل چه سودی غیر از سوذ. سالیانه داره و چرا در اصل فروش سهام عدالت برای گره گشایی از پولش. تصمیمی گرفته نمیشود

  من وخانو م بنده با دو فرزند موقع ثبت نام ما هم ثبت نام کردیم اما بد شانسی من تو کل ایران فقد من این مشکل را دارم که برگه سهام داریم هر چهار نفرمان اما به بچه هام سهام میدن اما برای من وزنم نمیدن سه سال دویدم اما بی نتیجه اینو نوشتم تا شاید یک خدا شناسی به کمک من برسه ببخشین که سر شما ها را به درد اوردم به امید دیدار

  سلام سهام عدالت که به ما ندادن چون جزو هیچ کدام از طبقات جامعه نیستیم کلا دانشگاه ازاد جزو ایران نیست

  سلام من آبان 99سهامم فروختم هنوز یک ریال هم دریافت نکردم یک دختر جوان دارم که ازبی پول نمیزارم براش خواستگار بیاد

  می‌خوام بفروشم نیاز شدید مالی دارم پول پیش ندارم

  من 30 درصد از سهامم فروختم زمانی ک رسید به 42 میلیون زمان اوج سهام بود طی 2 ماه از طرف بانک ملی تیکه تیکه واسم مبلغ 12 میلیون واریز کرد واسه داییم ام همینجور ولی واسه مادرم 3 میلیون. البته خیلی از دوستامم میشناسم واسشون نریختن یه مقدار کمتری چون بعدا فروختن من تو اوج ک هیشکی نمیفروخت فروختم زمانی ک همه دست رو دست گذاشته بودن میگفتن هنوز گران تر میشه

  خوب سرکارمان گذاشتید ،ما هم که نمی فهمیم.الان دیگه یه سوژه دیگر لطفا .از سهام عدالت حالمون بهم میخوره ،مومن بشه دیگه ،ترا به آنچه اعتقاد داری تمامش کنید برید دنبال یارانه چه بدونم سوژه نو این دیگه تاریخ مصرفش گذشته.شما فک میکنید مردم نمی‌فهمند نه بخدا اینقدر دروغ شنیدیم که نگو آخی سهام عدالت صد میلیون به کدام درد را دوا میکند؟جمع کنید لطفا

  با سلام ، لطفا در خصوص احجاف در حق دارندگان سهام عدالت و افزایش سرمایه شرکتهای مربوطه و عدم منظور شدن سهام جایزه در پورتفو دارندگان سهام عدالت واقعا ظلم بزرگی در حق میلیونها نفر از دارندگان سهام عدالت می باشد ، خواهشا در مورد این مطالبه برحق مردم با مسئولیت مربوطه گزارش تهیه فرمایید. با تشکر

  من بازنشسته تامین اجتماعی هستم من ثبت نام برای سهام عدالت انجام ندادم باید چکار کنم

  من که سهام ندارم از کجا باید بگیرم


  سهام عدالت ندارم

  خوب مردم و گرفتید ،نگو که نمی‌فهمند .راست میگی بانکها بخرند.دروغ نگید لطفا.


  ارزش سهام عدالت

  تقت من یک سال پیش خریت کردم 30 درصد فروختم کلا بهم یک و هشتصد دادن…یعنی چی؟؟؟؟

  شما رابخدا قسم میدم.پول فروش سهام عدالت به مردم بپردازین

  با عرض سلام.آقای رییسی.شما رابه خدا قسم میدم.به فاطمه زهرا قسم میدم.دستوربدین پول فروش سهام عدالت واریزکنن.بخدا قسم من خودم تنها سهام عدالت دارم.شوهرم فوت شده.4بچه یتیم دارم.خداشاهده.گرفتارهستم.پول فروش راواریزکنین.

  سلام سودسهام عدالت هربرج واریزمیشه

  منم برای سهام عدالت ثبت نام کردم ولی به همه خانواده های اطراف سهام تعلق گرفت به خانواده من نه چندبارم رفتم کافی نت میگه شماسهم ندارین مگه میشه

  آخه این چه قانونیه که تو این دوسه سال قیمتا صدبرابر شدن گراید 3ملیونی شده 155ملیون این قانون نیس مردمم که مردن هیچی نمیگن سهام پیش کشش ن یارانه نمیخوایم قیمتا برگرده به همون قیمت چن سال پیش خدا لعنتت ن کنه خدا به خاک سیاه بشوننتون بسه خجالت بکین بکشین برین بمیرین قانون قانون لعنت


  قصدفروش دارم

  کی واریز میشه به چه کدی ارسال کنیم


  که واریزه میکنند

  سهام فرختم ولی به حسابم نیومد جریان چ

  آقای سهام عداوت مردم و گرفتید؟

  فعلابگذاریدرییس جمهورمسافرتهایشان تمام کنند شاید4سال که تمام شدبه شایددردوره ی بعد


  الان چرا نمیشه فرختش ؟

  سلام بخدا دارم مال میگیرم این سهام عددلت چرا نمیاد فروش

  چرا اینقدر دروغ میگذاریدسهام اینجا هشت میلیون است ولی وقت خرید فروش سه میلیون میشود چرا

  با سلام ببخشید بنده یک سوال داشتم سایت می نویسد سهام 1 میلیونی ارزش 60 در صد 13 میلیون پس چرا سایت WWW.DDN.CSDIRAN.IR می گوید 6 میلیون شما کدام کارگزاری را می گویید که سهام عدالت 1 میلیونی را به فروش رسانده خواهش می کنم پاسخ بدید بنده کجا می توانم سهام عدالت خود را سریع بفروشم کدام کارگزاری سهام عدالت را در عرض 1 روز می فروشد

  توروخدا بزارین سهام عدالت بفروش بره بابا نیاز داریم گشنه ایم

  سلام آیاهنوزم سهام عدالت ثبت نام میکنند

  سلام من سهام عدالت را آزاد نکردم و دستم چک های یک میلیونی هست تا حالا هیچ کاری نکردم چه کار کنم

  سلام ما خانواده سه نفر دستمون چکهای یه تومنی داریم ما چکار کنیم ولی آزاد نکردیم

  باسلام وخدا قوت محضرمسئولین محترم ما جاماندگان سهام عدالت که تا کنون ثبت نام نکرده ایم وهیچگاه سهامی نداریم چکار بایستی بکنیم کی اعلام میشه تا ماهم ثبت نام کنیم تا شاید ماهم به حق قانونی مان برسیم .باتشکر ازمسئولین ذیربط

  من سهام را فروختم سال 1399تا حالا هیچ برام نیامد

  بچه. من. سهام. ثبت. نام. نمرده. چکارکنم. 60درصدفروختم.30درصدواریزشده.سی.درصدمونده.سی.درپولشوکی.واریزمیکنن.


  کی میشه فروخت؟

  ارزش سهام خودم چقدر هست میخوام بفروشم

  بخدا کارت گرافیک 8gاینقدر پردازش نمیکنه که این سامانه سعدی همش در حال پردازشه خدا عمرشون بده یعنی سعدی هر روز داره خودشو لعنت میکنه اقا اسم سامانه عوض کن مثلا سامانه شاسمنگولا

  جریان سهام عدالت چی به چیه.من بخوام کلا بفروشم.چیکار کنم.

  تا امروز سود سهم عدالت خودراکه سال ۱۳۹۹ واول ۴۰۰ پرداخت شد تحویل نگرفته ام چکار کنم کجا مراجعه نمایم

  مزخرف ترین سامانه ای که تابهات دیدم سهام ادالت


  یک ملیون بانک تجارت

  سلام من یه نیاز مندمبخدا نون شب نداریم
  تاحالا شده شبکم گرسنه بخوابی خوابت نبره.
  اینم گوشی یه اشنا ستم بو فرستادم

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به

  میباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.

  تنها با یک بار ثبت نام در سامانه سجام به تمامی سرویس های بازار سرمایه دسترسی داشته باشید و در هیچ یک از مراجعات خود به نهادهای مالی اعم از کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری،شرکتهای تامین سرمایه و … نیاز به احراز هویت مجدد نخواهید داشت.

  راهنمای مراحل ثبت نام

  شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با انتشار اطلاعیه ای از راه اندازی عملیات اجرایی احراز هویت الکترونیک در هفته آینده خبر داد.

  معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: تمام متقاضیان دریافت خدمات پایه مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) هستند.سهام هدالت

  شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در خصوص نحوه احراز هویت ثبت نام کنندگان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اطلاعیه مهمی صادر کرد.

  شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : امکان ویرایش اطلاعات سهامداران حقوقی و تغییر نماینده معرفی شده آنان در سامانه سجام فعال شد.

  تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که در تیر ماه سال جاری 112 هزار و 263 احراز هویت در سامانه (سجام) صورت گرفته است.

  مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به ارسال پیامک‌های جعلی به دارندگان سهام عدالت، با عنوان پیامک‌های ثبت‌نام سامانه سجام، هشدار داد.

  معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با تکذیب شایعات مرتبط با عدم نیاز سهامداران سهام عدالت برای ثبت نام در سامانه سجام اعلام کرد : همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیر مستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

  به اطلاع می رساند با توجه به بروزرسانی زیرساخت های فناوری اطلاعات، این سامانه در تاریخ 1400/08/28 از ساعت 09:00 الی ساعت 18:00 در‌دسترس نمی‌باشد.

 • راه اندازی صرافی
 • تمامی حقوق برای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه توسط شرکت سمات سامانه بازار سرمایه

  شماره تماس پشتیبانی: 1569

  صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

  سهام عدالت گونه‌ای یارانه است[۱] که بنابر نظر دولت نهم (ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده‌است.[۲] بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.[۳]

  «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

  ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.[۴]

  تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده‌است.[۴]
  سهام هدالت

  آمار نشان می‌دهد که تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده‌است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده‌است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده‌است.[۴]

  به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به نهادهای نیمه دولتی واگذار شده‌است.[۵]

  علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفت که “سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟”[۴]

  قرار بود در سال ۱۳۹۳ پرونده خصوصی‌سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام برخی شرکت‌ها را واگذار کند. دولت امیدوار بود این برنامه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ تمام شود ولی به نظر می‌رسد برنامه خصوصی‌سازی برخلاف پیش‌بینی‌ها در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه خواهد یافت.[۴]

  تا آبان ۱۳۹۵ سود شرکت‌های سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد.

  علی مطهری در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» عنوان کرد.[۵] در هفتم اسفندماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.[۵] سرانجام مجلس با تصویب قانونی جلوی توزیع آن را گرفت.

 • گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
 • سبد سهام عدالت ترکیبی از ۴۳ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده‌است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۴۳ شرکت دولتی تعریف شده‌است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد اما امکان دارد این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول بکشد و عملاً پرداخت سهام عدالت به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نزدیک خواهد شد.[۶]

  در مرداد ۱۳۹۵ سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عده‌ای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، می‌گوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.[۷]

  در اوایل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که بعد از ده سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده روشن می‌شود و از پایان سال آینده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت که «از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهای خود رسیده‌است و منتظریم با پایان یافتن مجامع، شرکت‌های سرمایه پذیر حساب‌هایشان را ببندند.» او در عین حال تأکید کرده که هنوز «ابهام‌های مختصری دربارهٔ شناسایی مشمولان، سبد سهام، سازو کارهای ساماندهی آن برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.» برای حل این مشکل، دولت لایحه تهیه کرده‌است و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن «تکلیف سهام عدالت روشن‌تر می‌شود.»[۴]

  در اواسط دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۴۳ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده‌است.[۸]

  سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد واجدین سهام عدالت در پایان سال ۹۶ می‌توانند سود سال ۹۵ خود را دریافت کنند.[۹]

  به گزارش وبسایت سهام عدالت ثبت‌نام جدید در حال حاضر برای جا ماندگان وجود ندارد؛ و در صورت امکان ثبت‌نام جدید از طریق سایت اعلام می‌گردد.

  در آبان ماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدی‌نژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» می‌دانست که به عقیده وی مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه بود.»[۴]

  مشاور وزیر نفت در یک نطق جنجالی گفت سهام عدالت پول را بین گداها توزیع می‌کند.[۱۰][۱۱]عباس کاظمی، مشاور وزیر نفت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت خوب اداره نمی‌شوند. سهام عدالت صاحب ندارد و فقط پول را بین گداها توزیع می‌کند.[۱۲][۱۳]

  بر خلاف عرف بورس در سراسر دنیا در این نوع سهام مشخص نیست که مردم دقیقا در کدام شرکت سهام دارند و دولت فقط به گفتن اینکه ٢۶ شرکت در این نوع بورس هستند و مردم در آنها سهام دارند اکتفا میکند و این نوعی ابهام و تا حدودی یک نوع بی عدالتی است به این دلیل که ممکن است یک شرکت در طول سال ضرر بدهد و شرکتی دیگر سود داشته باشد و در میان عموم مردمی که سهام دارند این خود یک بی عدالتی است از طرفی این شرکت ها اغلب دولتی هستند و ممکن است در اثر تصمیمات دولت دچار زیان های شدید شوند یا به طور کل ورشکست شوند همانطور که در گذشته بسیاری از شرکت ها با مدیریت دولتی دچار ضرر شده اند به نظر کارشناسان اقتصادی هدف دولت ایران از آزادسازی این سهام درگیر کردن مردم در بورس و در نتیجه رونق آن در شرایط بد اقتصادی آن است.

  در سال ۱۳۸۴ و در پی تفسیر جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. اصل ۴۴ خصوصی سازی برخی فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‌شمرد.
  از همان ابتدا این طرح با انتقادهای زیادی روبرو شد، اول آنکه منتقدان طرح چنین واگذاری‌هایی را بی‌ارتباط با خصوصی سازی می‌دانستند، چراکه تغییری در مدیریت دولتی این بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کرد و تنها مالکیت بنگاه‌ها را به شیوه نامعلومی عمومی کرده بود. دوم آنکه طرح چه در اجرا چه در ارزش‌گذاری سهام و چه در تعیین سود ابهامات محاسباتی داشت و از شفافیت لازم برخوردار نبود. از طرفی نحوه عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت یا همان تعاونی‌های استانی سهام عدالت که در هر استان تشکیل شده بود و این سهام را مدیریت می‌کردند، عملکردی نامعلوم بود.دیگر انتقاد وارد بر این طرح، کم و زیاد شدن افراد مشمول واگذاری سهام عدالت بود، چه مشمولانی که متوفی شده و می‌شدند چه نوزادانی که به دنیا می‌آمدند و تکلیف آنها با طرح معلوم نبود و چه افرادی که با تغییر وضعیت شغلی و درآمدیشان مشمول طرح می‌شدند و برنامه‌ای برای آنها پیش بینی نشده بود.[۱۴]

  در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، سید علی خامنه ای، با در خواست حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت موافقت کرد.[۱۵][۱۶]

  بنا بر اعلام مسوولین دولتی، دارندگان سهام عدالت با مراجعه به سایت سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس در صورت تمایل می‌توانند به طور مستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را در اختیار بگیرند. پس از انتخاب سهام از میان ۴۹ شرکت سرمایه پذیر دولتی، دارندگان آن سهام می‌توانند سهام خود را در بورس بفروشند یا نزد خود نگاه دارند. افرادی که تمایلی به در دست گرفتن مدیریت مستقیم سهام خود ندارند، به اندازه سهام عدالت خود سهامی از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را در اختیار خواهند داشت که قرار شده است تا شورای عالی بورس به سرعت زمینه ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه را فراهم سازد.[۱۴]

  متن نامه سید علی خامنه ای بدین شرح است:

  (بسم الله الرحمن الرحیم

  درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:

  با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده‌است، و به دلیل ضرورت بهره‌مندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه فوق را به‌عمل آورد)[۱۷]

  در کل به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهام عدالت داده‌اند.[۱۸] رئیس سازمان خصوصی‌سازی می گوید: «۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی سهام یک میلیون تومانی دارند». ارزش هر سهم به نرخ امروز بین ۱۱ تا ۱۷ برابر شده است. هرچند که در نهایت ارزش نهایی هر سهم را بازار تعیین خواهد کرد.[۱۶]

  با اعلام اعطای وام سهام عدالت به دارندگان این سهام بدون نیاز به ضامن، خیل عظیمی از سهامداران به دریافت این تسهیلات ترغیب شده‌اند.تمامی دارندگان سهام عدالت با روش مدیریت مستقیم و غیر‌مستقیم می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. نکته قابل ذکر این است تنها آن دسته از سهامداران که اقدام به آزاد سازی سهام عدالت خود نموده و برخی از دارایی خود را به فروش رسانده‌اند نمی‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند. پس کسانی که سهام عدالت خود را آزاد‌سازی نموده‌اند اما حتی یکی از دارایی‌های خود را نفروخته‌اند نیز می‌توانند این تسهیلات را دریافت نمایند.در حال حاضر تنها دو بانک ملی و تجارت زیرساخت لازم برای ارائه این تسهیلات را دارند. نرم افزار ثبت درخواست بانک ملی ایوا و نرم افزار بانک تجارت زمرد است. بانک‌های دیگر نیز به زودی بستر لازم را فراهم نموده و این تسهیلات را ارائه خواهند داد.

  مسئولان ایرانی در حالی بعد از ۱۵ سال از آغاز طرح سهام عدالت می‌گیرند که کشور ایران با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو است. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۷٫۶ درصد بوده و در سال ۲۰۲۰ میلادی هم بار دیگر منفی ۶ درصد خواهد بود. نرخ تورم طبق محاسبات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، ۴۱٫۲ درصد بوده که مکان دوم بالاترین رکورد تورم را در ۳۰ سال گذشته از آن خود کرده‌است. میزان بیکاری، به کشورهای توسعه نیافته شباهت پیدا کرده‌است (ایران طبق رده‌بندی بانک جهانی، کشور در حال توسعه است). پیش از شیوع کرونا کشور ۳٫۳ میلیون نفر بیکار داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا می‌گوید که بین ۲٫۸ میلیون تا ۶٫۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی به خاطر بحران کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. با توجه به اینکه جمعیت فعال کشور ۲۳٫۴میلیون نفر است، در پایان امسال از جمعیت ۸۵ میلیونی حدوداً بین ۱۴ تا ۱۷میلیون نفر شاغل خواهند بود. البته باید به این نکته توجه داشت که وزارت کار، افرادی که تنها «یک ساعت در هفته» کار می‌کنند را شاغل تلقی می‌کند.[۱۹]

  شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، با مقایسهٔ طرح آزادسازی سهام عدالت با انقلاب سفید در زمان محمدرضا پهلوی، می‌گوید: «از قضا راز اینکه چرا امروز حکومت دست به آزاد سازی معامله سهام عدالت زده در همین وضعیت آشفته اقتصادی نهفته‌است. با توجه به لشکر عظیم بیکاران، جدال طبقه کم درآمد با گرانی و تورم برای بقاء، و مطالبات فروخورده و خشم ناشی از سرکوب ناآرامی‌های سال گذشته که به‌صورت آتش زیر خاکستر باقی مانده، می‌توان حدس زد که به احتمال قوی تصمیم آزادسازی سهام عدالت، در این مقطع حساس، برای جلوگیری از یک نارضایتی شدید اجتماعی بوده‌است. به عبارت دیگر این نوعی اصلاحات از بالاست … در سال ۱۳۴۲ محمد رضا شاه پهلوی، اصلاحاتی را تحت عنوان «انقلاب سفید» اعلام کرد. اعطای زمین به زارعین (که البته به قصد تضعیف مالکین بزرگ هم بود که مدعی شاه نشوند) و سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات صنعتی و تولیدی بخشی از انقلاب سفید بود با این هدف که پایگاه اجتماعی سیستم شاهنشاهی و شخص شاه تقویت شود و جلوی یک انفجار سیاسی-اجتماعی گرفته شود. حرکت اخیر حکومت ایران در شرایطی که وضعیت اقتصادی روز به روز بر اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا بغرنج‌تر می‌شود و خطر ناآرامی‌های احتمالاً گسترده‌تر کشور را تهدید می‌کند، یک انقلاب پیشگیرانهٔ از بالا با هدف تقویت پایگاه اجتماعی نظام را تداعی می‌کند.»[۱۶]

  از سمت دیگر، افزایش بی‌سابقهٔ ارزش سهام در بازار بورس تهران در سال ۱۳۹۹، موجب حیرت بسیاری از تحلیل‌گران شد.[۲۰] این در حالی است که به‌خاطر دنیاگیری ویروس کرونا، تقریباً تمام بازارهای بورس جهانی سقوط کرده‌اند. تحلیل‌گران عامل افزایش بی‌سابقهٔ ارزش سهام را نشانهٔ رونق اقتصادی نمی‌دانند بلکه آن را حرکت توده‌وار (Herding) مردم در جاری کردن سیل نقدینگی به داخل بازار بورس، به طمع کسب سود خارج از تصور در کوتاه مدت می‌دانند. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند زمانی که نقدینگی مردم رو به پایان بگذارد، بازار دیگر سوختی برای پیش رفتن ندارد و از حرکت بازمی‌ایستد. وقتی چنین شد و بازار بورس جاذبه‌اش را از دست داد، هجوم فروشندگان سهام برای نقد کردن سهام‌شان آغاز می‌شود. با زیاد شدن عرضه و آغاز اُفت قیمت‌ها، دوباره حرکت توده‌وار برای فروش سهام و فرار از زیان آغاز می‌شود. با زیاد شدن گله‌ای عرضه، ارزش سهام سقوط می‌کند. احمد نادری رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در توییتی نوشته‌است: «حباب بورس خواهد ترکید و من نگران تبعات اجتماعی وامنیتی آن در آینده ای نزدیک هستم: شورش‌هایی بزرگتر از ۹۶، ۹۸ و قطعاً بزرگتر از دهه ۷۰.»[۱۶]

  تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که گروهی از دارندگان سهام عدالت برای رفع نیازهای روزمره خود با آزاد شدن سهام در اختیارشان، آن را نقد کرده و سودی کسب کنند. دولت با فروش و دادوستد این سهام به مقادیری منابع ریالی دسترسی خواهد یافت که در این شرایط برای او غنیمت است. اما حتی اگر تمام دارندگان سهام عدالت، مدیریت سهام خود را در اختیار بگیرند باز تغییری در مدیریت این بنگاه‌ها رقم نخواهد خورد و مهم‌ترین هدف خصوصی سازی به معنای تغییر مدیریت و ساختار تصمیم گیری و نحوه اداره بنگاه‌های دولتی اتفاق نخواهد افتاد. ضمن آنکه انتقاد به نحوه عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت یا همان تعاونی‌های استانی سهام عدالت برقرار خواهد بود و عملکرد غیرشفاف و مبهم آنها ادامه خواهد یافت.[۱۴]

  سهام هدالت
  سهام هدالت

  خرید شامپو تریاک دکتر اسکین
  خرید شامپو تریاک

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.