تاریخ مجامع

تاریخ مجامع
تاریخ مجامع

داشتن اطلاعات و داده‌های مناسب، كافی و به موقع از اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاران برخوردار است. در عین حال گردآوری داده‌ها و پردازش بر روی آن‌ها از سابقه چندانی در بازار سرمایه كشور برخوردار نبوده [ادامه]

راهنمای سایت فیپیران: 84301428-021 فکس: 88748189-021 پست الکترونیکی: [email protected]

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می‌باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می‌باشد.

از سال 85 که با وبلاگ بورس نگار(ابتدا میهن بلاگ،سپس بلاگفا) و در حال حاضر با وب سایت بورس نگار در خدمت شما عزیزان هستیم ،تنها یک هدف اساسی داشتیم و آنهم اطلاع رسانی شفاف به سهامداران با تجربه و انتقال تجربیات بورسی به سهامداران تازه کار بوده است .

خط مشی ما تلاش برای شناساندن سهام برتر بازار به سهامداران و ارائه بهترین نقشه راه به معامله گران بازارهای مالی می باشد .

موفق و پیروز باشید / مدیریت وب سایت تحلیلی بورس نگار

 

>> چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 >  دی 1400
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1400  زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1400

 

تاریخ مجامع

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400 :

 

✅»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1400:

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1400 وب سایت بورس نگار:
>  15 فروردین: کزمان(افزایش سرمایه)/ دامین(افزایش سرمایه)/
>  16 فروردین: فلات(سالیانه)/
>  17 فروردین: ثبهساز(سالیانه)/ رانفور(افزایش سرمایه)/ غدام(سالیانه)/
>  18 فروردین: شیران(سالیانه)/ ثامید(سالیانه)/ فولای(تصميم گيري در خصوص تعين تکليف شرکت صنايع مفتولکاران يزد)/ زماهان(سالیانه)/
>  22 فروردین: سپ(سالیانه)/ شتوکا(انتخاب هیات مدیره)/
>  23 فروردین: خلنت(انتخاب هیات مدیره)/
>  25 فروردین: وآتی(سالیانه)/ ونیکی(سالیانه)/ قیستو(انتخاب هیات مدیره)/ شوینده(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فاذر(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/
>  27 فروردین: ثشاهد(انتخاب حسابرس)/    
>  28 فروردین: وسینا(انتخاب هیات مدیره)/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ غویتا(سالیانه)/ وهنر(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ درهآور(افزایش سرمایه)/
>  29 فروردین: سیلام(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ شتهران(سایرموارد)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/ خپارس(سالیانه)/ دماوند(افزایش سرمایه)/ دکوثر(افزایش سرمایه)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ وبهمن(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بایکا(سالیانه)/
>  31 فروردین: اعتلا(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ اجداد(سالیانه)/

 

 • تتتت
 •  

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  01 اردیبهشت: کی بی سی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
  >  02 اردیبهشت: وتوشه(افزایش سرمایه)/
  >  04 اردیبهشت: قچار(سالیانه)/
  >  05 اردیبهشت: دپارس(افزایش سرمایه)/ تماوند(افزایش سرمایه)/
  >  06 اردیبهشت: پارتا(افزایش سرمایه)/
  >  08 اردیبهشت: فاذر(افزایش سرمایه)/ 
  >  09 اردیبهشت: بسوئیچ(سالیانه)/ 
  >  11 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ دیران(افزایش سرمایه)/ ولنوین(سالیانه)/ 
  >  12 اردیبهشت: مفاخر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
  >  13 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
  >  15 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ حاسا(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/
  >  16 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)/
  >  18 اردیبهشت: سغرب(سالیانه)/
  >  20 اردیبهشت: هجرت(سالیانه)/ سبجنو(سالیانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/
  >  21 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/
  >  22 اردیبهشت: سنیر(سالیانه)/
  >  26 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/
  >  28 اردیبهشت: آریا(سالیانه)/ 
  >  29 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/
  >  31 خرداد: شفا(سالیانه)/ 

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  09 مرداد: سیستم(افزایش سرمایه)/ درازی(تغيير بند 31 اساسنامه بر اساس مصوبه جديد سازمان بورس)/
  >  11 مرداد: فولاد(سالیانه)/
  >  12 مرداد: کنور(افزایش سرمایه)/
  >  17 مرداد: چکارن(سالیانه)/ 
  >  18 مرداد: تیپیکو(سالیانه)/
  >  20 مرداد: پترول(سالیانه)/ آریان(سالیانه)/ تاصیکو(سالیانه)/
  >  24 مرداد: ولیز(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ پدرخش(سالیانه)/
  >  30 مرداد: وسنا(سالیانه)/ دحاوی(سالیانه)/ فوکا(سالیانه)/
  >  31 مرداد: شنفت(افزایش سرمایه)/ رمپنا (سالیانه)لغوشد/ وصندوق(افزایش سرمایه)/ حپترو(سالیانه)/ فن_آوا(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)لغوشد/ تپکو(سالیانه)لغوشد/ تاپیکو(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ تاپیکو(سالیانه)/

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  01 شهریور: غصینو(افزایش سرمایه)/
  >  02 شهریور: وتوشه(افزایش سرمایه)/
  >  03 شهریور: زفکا(سالیانه)/ اتکای(افزایش سرمایه)/ وآیند(فوق العاده)/ دبالک(افزایش سرمایه)/ قهکمت(افزایش سرمایه)/
  >  06 شهریور: قچار(سالیانه)/
  >  07 شهریور: اتکای(افزایش سرمایه)/ نبروج(سالانه)/
  >  10 شهریور: ولیز(افزایش سرمایه)/
  >  11 شهریور: خفناور(سالیانه)/
  >  13 شهریور: اتکام(افزایش سرمایه)/ ثعمرا(سالیانه)/ فسپا(افزایش سرمایه)/اخابر(فوق العاده)/
  >  14 شهریور: اخابر(تصميم در خصوص دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت)/
  >  15 شهریور: حکشتی(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)لغوشد/
  >  17 شهریور: میهن(انتخاب هیات مدیره)/
  >  18 شهریور: وگردش(انتخاب هیات مدیره)/
  >  20 شهریور: سمگا(افزایش سرمایه)/ صبا(سالیانه)/ بنیرو(انتخاب هیات مدیره)/
  >  21 شهریور: تپکو(سالیانه)/
  >  22 شهریور: سلیم(سالیانه)/
  >  23 شهریور: قبیستو(سالیانه)/ 
  >  24 شهریور: فزرین(سالیانه + تغییر موضوع فعالیت)/ 
  >  27 شهریور: کاما(افزایش سرمایه)/ 
  >  29 شهریور: شستان(سالیانه)/ 
  >  30 شهریور: رانفور(افزایش سرمایه)/ شدوص(افزایش سرمایه)/ 
  >  31 شهریور: تکادو(سالیانه)/ وصندوق(افزایش سرمایه)لغوشد/ حکشتی(سالیانه)لغوشد/ وشهر(سالیانه)/ 

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  01 مهر: زفکا(سالیانه)/
  >  03 مهر: غزر(افزایش سرمایه)/ لوتوس(افزایش سرمایه)/
  >  04 مهر: میهن(انتخاب هیات مدیره)/ ومدیر(انتخاب هیات مدیره)/
  >  07 مهر: حتاید(افزایش سرمایه + انتخاب هیات مدیره)/
  >  08 مهر: قشیر(افزایش سرمایه)/
  >  10 مهر: ورنا(افزایش سرمایه)/ زقیام(افزایش سرمایه)/
  >  11 مهر: ورنا(سالیانه)/ 
  >  12 مهر: واعتبار(سالیانه)/ وسبحان(سالیانه)/ رکیش(تغییر سال مالی شرکت)/
  >  14 مهر: رمپنا (سالیانه)/
  >  17 مهر: حکشتی(سالیانه)/ خکار(افزایش سرمایه)/ 
  >  18 مهر: شتران(افزایش سرمایه)/ وخارزم(سالیانه)/ فارس(سالانه)تنفس ولغوشد/ 
  >  19 مهر: قشرین(افزایش سرمایه)/ کپارس(افزایش سرمایه)لغوشد/ سفارس(انتخاب هیات مدیره:تصميم گيري در خصوص تغيير اساسنامه)/ ومدیر(انتخاب هیات مدیره)/ 
  >  21 مهر: خودکفا(افزایش سرمایه)/ 
  >  24 مهر: قشیر(افزایش سرمایه)/
  >  25 مهر: کهمدا(سالیانه)/ برکت(افزایش سرمایه)/
  >  26 مهر: بایکا(سالیانه)/ 
  >  27 مهر: واحیا(سالیانه)/ تپمپی(سالیانه)/ شستا(سالانه)/ شجهرم(سالانه)/ دسانکو(تغییر سال مالی شرکت)/ پلاست(افزایش سرمایه)/ ثشاهد(سالانه)/
  >  28 مهر: اعتلا(افزایش سرمایه)/ شسم(انتخاب هیات مدیره)/ دی(سالانه)لغوشد/ پکویر(افزایش سرمایه)/ غچین(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ آسیاتک(افزایش سرمایه)
  >  29 مهر: (افزایش سرمایه)/ غدشت(انتخاب هیات مدیره)/ 

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  01 آبان: غنوش(افزایش سرمایه)/ بفجر(افزایش سرمایه)/ کدما(سالیانه)/
  >  05 آبان: شسینا(افزایش سرمایه)/ ختراک(افزایش سرمایه)/ خموتور(افزایش سرمایه)/
  >  06 آبان: حفاری(سالیانه)/
  >  08 آبان: ومهان(افزایش سرمایه)/ بکام(افزایش سرمایه)/ 
  >  10 آبان: پیزد(انتخاب هیات مدیره)/ شفن(افزایش سرمایه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ ثالوند(افزایش سرمایه)/
  >  13 آبان: کپارس(افزایش سرمایه)/
  >  15 آبان: پردیس(افزایش سرمایه)/ سنیر(افزایش سرمایه)/
  >  16 آبان: فخوز(افزایش سرمایه)/ خاور(افزایش سرمایه)/ 
  >  17 آبان: غنوش(افزایش سرمایه)/ کیسون(افزایش سرمایه)/ زپارس(افزایش سرمایه)/ ولملت(افزایش سرمایه)/ خاور(افزایش سرمایه)/
  >  18 آبان: وثنو(سالیانه)/ 
  >  19 آبان: شتوکا(افزایش سرمایه)/ 
  >  20 آبان: قتربت(سالیانه)/ کویر(افزایش سرمایه)/ 
  >  22 آبان:  قپیرا(سالیانه)/ غمارگ(افزایش سرمایه)/ 
  >  25 آبان: قمرو(سالیانه)/ 
  >  26 آبان: شپنا(افزایش سرمایه)/ فسرب(افزایش سرمایه)/ سکرد(سالیانه)/ 
  >  27 آبان: قلرست(سالیانه)/ 
  >  29 آبان: قثابت(سالیانه)/ سشرق(سالیانه)/
  >  30 آبان: غبشهر(افزایش سرمایه)/ وملل(سالیانه)/ شدوص(افزایش سرمایه)/

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  01 آذر: کرمان(افزایش سرمایه)/ وبشهر(افزایش سرمایه)/ وصندوق(افزایش سرمایه)/ شفا(افزایش سرمایه)/
  >  02 آذر: فملی(افزایش سرمایه)/
  >  03 آذر: کمرجان(افزایش سرمایه)/ 
  >  06 آذر: سپاها(سالیانه)/ تملت(افزایش سرمایه)/ حپارسا(سالیانه)/ 
  >  07 آذر: شاملا(افزایش سرمایه)/
  >  08 آذر: وجامی(افزایش سرمایه)/
  >  10 آذر: وصنعت(سالیانه)/ ولساپا(افزایش سرمایه)/
  >  13 آذر: بگیلان(سالیانه)/ جهرم(افزایش سرمایه)/ داراب(افزایش سرمایه)/ فسا(افزایش سرمایه)/ 
  >  14 آذر: غپینو(افزایش سرمایه)/
  >  15 آذر: خبنیان(افزایش سرمایه)/ ما(افزایش سرمایه)/ اوان(افزایش سرمایه)/
  >  17 آذر: شجم(سالیانه)/ واحیا(افزایش سرمایه)/ خریخت(افزایش سرمایه)/
  >  20 آذر: کخاک(افزایش سرمایه)/ بخاور(افزایش سرمایه)/ ثنوسا(سالیانه)
  >  21 آذر: کفرا(افزایش سرمایه)/ قنیشا(سالیانه)/ بموتو(سالیانه)/ 
  >  22 آذر: وجامی(افزایش سرمایه)/ وثوق(افزایش سرمایه)/
  >  23 آذر: تمحرکه(سالیانه)/ وپست(افزایش سرمایه)/
  >  24 آذر: پدرخش(افزایش سرمایه)/
  >  27 آذر: قثابت(سالیانه)/
  >  28 آذر: دلقما(افزایش سرمایه)/ زملارد(افزایش سرمایه)/ وسبحان(افزایش سرمایه)/ واعتبار(افزایش سرمایه)/ خریخت(افزایش سرمایه)/ تماوند(سالیانه)/ وصنا(افزایش سرمایه)/ ثغرب(سالیانه)/
  >  29 آذر: وسگیلا(سالیانه)/
  >  30 آذر: کسرام(سالیانه)/ قشکر(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  01 دی: غگرجی(افزایش سرمایه)/
  >  04 دی: ثنوسا(سالیانه)/ 
  >  05 دی: پارس(انتخاب اعضای هیات مدیره)/ درازک(افزایش سرمایه)/ سباقر(سالیانه)/
  >  06 دی: شپدیس(سالیانه)/
  >  08 دی: ثباغ(سالیانه)/ نیرو(افزایش سرمایه)/ پدرخش(افزایش سرمایه)/
  >  11 دی: تمحرکه(سالیانه)/ آ_س_پ(سالیانه)/
  >  12 دی: وتوصا(سالیانه)/ ثپردیس(سالیانه)لغوشد/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ 
  >  13 دی: وثوق(افزایش سرمایه)/
  >  14 دی: ثشرق(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/
  >  15 دی: کمنگنز(افزایش سرمایه)/ وتوس(افزایش سرمایه)/ قهکمت(سالیانه)/ 
  >  18 دی: آبادا(افزایش سرمایه)/ غدشت(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
  >  19 دی: فلامی(سالیانه)/ وپاسار(افزایش سرمایه)/ معیار(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/ فولای(افزایش سرمایه)/
  >  20 دی: خبازرس(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/
  >  21 دی: ثپردیس(سالیانه)/
  >  22 دی: فاراک(سالیانه)/ 
  >  25 دی: سامان(افزایش سرمایه)/ امید(افزایش سرمایه)/
  >  26 دی: آریا(افزایش سرمایه)/ ثتران(سالیانه)/
  >  27 دی: سرچشمه(افزایش سرمایه)/ ثقزوی(سالیانه)/
  >  28 دی: امین(سالیانه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ سبزوا(سالیانه)/ ثالوند(سالیانه)/ ورنا(سالیانه)/ وبیمه(سالیانه)/ ضپارس(سالیانه)/ قجام(سالیانه)/ ثفارس(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/
  >  29 دی: ثاخت(سالیانه)/ قشهد(سالیانه)/ چافست(سالیانه)/ وایرا(سالیانه)/ غگل(سالیانه)/ ثامان(سالیانه)/ گکیش(سالیانه)/ ثاصفا(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ نیرو(سالیانه)/ دانا(افزایش سرمایه)/ کایتا(سالیانه)/ بکاب(سالیانه)/ سایرا(سالیانه)/ وثوق(افزایش سرمایه)/ پارسان(سالیانه)/ ثزاگرس(سالیانه)/ وبرق(سالیانه)/ سپ(افزایش سرمایه)/ 
  >  30 دی: ثنظام(سالیانه)/ قیستو(سالیانه)/ کی_بی_سی(افزایش سرمایه)/ اتکام(سالیانه)/ وساخت(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/

   

  >>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 1400 وب سایت بورس نگار:
  >  02 بهمن: بساما(افزایش سرمایه)/ کزغال(افزایش سرمایه)/
  >  03 بهمن: مدیریت(سالیانه)/ دالبر(افزایش سرمایه)/
  >  05 بهمن: وساپا(افزایش سرمایه)/
  >  07 بهمن: لابسا(افزایش سرمایه)/ 
  >  09 بهمن: (افزایش سرمایه)/
  >  10 بهمن: پیزد(افزایش سرمایه)/ 

   

   

  .نقل و استفاده از مطالب سایت بورس نگار فقط با ذکر منبع مجاز می باشد مطالب منتشر شده از ساير رسانه ها، الزاما ديدگاه بورس نگار نمي باشد.

  همیشه مجامع شرکت‌های بورسی برای سرمایه گذاران تازه وارد به بورس ابهاماتی را به همراه دارند. سهام‌داران تازه کار باید برای به دست آوردن اطلاعات درباره مجامع شرکت‌ها منابع مختلف را زیرورو کنند تا شاید چیزی دستگیرشان شود. زمانی که فصل مجامع شرکت‌ها فرا می‌رسد سهام‌داران تازه وارد به بورس که تجربه شرکت در مجامع را ندارند با ابهامات زیادی مثل وضعیت نماد در هنگام مجمع، وضعیت قیمت سهم قبل و بعد از مجمع، اتفاقاتی که در مجامع می‌افتد و غیره مواجه می‌شوند. حتی تفاوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز برای بسیاری از عزیزان جای سوال دارد. در این مقاله از وبلاگ خانه سرمایه به سراغ مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌ها می‌رویم و سعی می‌کنیم تا اطلاعات موجود را تا حد ممکن در قالبی ساده و کاربردی به شما ارائه دهیم.

  فهرست این مقاله

  اگر بخواهیم یک تعریف مختصر و ساده از مجمع داشته باشیم می‌توانیم این گونه بگوییم که به هر گونه گردهمایی سهام‌داران و مدیران یک شرکت سهامی که به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در خصوص فعالیت‌های آن شکل می‌گیرد، مجمع گفته می‌شود. شرکت در این مجمع‌ها برای سهام‌داران و شرکت، منافعی را در بر دارد.

  در ادامه این مطلب به سراغ اتفاقاتی می‌رویم که در صورت تشکیل مجمع‌ها برای وضعیت معاملاتی سهم، قیمت سهم و سود سهم می‌افتد. اما قبل از آن بد نیست که آشنایی مختصری با انواع مجامع شرکت‌ها داشته باشید.تاریخ مجامع

  مجمع عمومی عادی سالیانه با هدف رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و همچنین تصویب میزان سود نقدی تقسیمی بین سهام‌داران تشکیل می‌شود. این مجمع با حضور حداقل بیش از نیمی از سهام‌داران شرکت رسمیت پیدا می‌کند و تنها یک بار در سال برگزار می‌شود. طبق قانون تجارت ایران شرکت‌های سهامی موظف هستند که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی‌شان برگزار کنند. در نتیجه از آنجایی که سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند ماه است، اکثر مجامع شرکت‌ها نیز در خرداد و تیر ماه برگزار می‌شوند.

  نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نیز تقریبا شبیه به مجمع عمومی عادی است با این تفاوت که در آن موضوع‌هایی مانند تغییر اساسنامه شرکت، کاهش و افزایش شرکت یا حتی انحلال شرکت مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد. برای آشنایی بیشتر با مجامع شرکت‌ها می‌توانید از دوره ورود به دنیای بورس در ۳ روز کمک بگیرید.

  معمولا ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت به همراه کلیه یادداشت‌های پیوست آن و همچنین گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت و آگهی دعوت به مجمع از طریق سایت کدال (codal.ir) در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد تا با خاطری آسوده در مورد شرکت کردن یا غیبت در این جلسه، تصمیم گیری کنند. علاوه بر این، جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع در سامانه کدال اطلاع رسانی می‌شود.

  ضمنا شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستورجلسه مجامع عمومی خود را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا کنند که این اطلاعات نیز در سایت کدال، روزنامه رسمی شرکت و همچنین سایت اینترنتی شرکت اطلاع رسانی می‌شود. هر فردی که در تاریخ برگزاری مجمع شرکت سهام‌دار باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند.

  تاریخ برگزاری مجامع بورسی را می‌توانید از این لینک در سایت رادیو سهام ببینید.

  چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

 • usd index چیست
 • توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

  برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

  به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

  سلام. ببخشید به این سوال ابتدایی من لطفا پاسخ بدید
  الان مثلا قیمت شستا حدودا ۱۴۰۰ تومان است
  میخواد که افزایش سرمایه بده، منظور شرکت کردن در کدام مجمع هست که اگر شرکت کنم بهم سهام جایزه تعلق میگیره؟ این مجمع قبلا برگزار شده؟ یا هنوز برگزار نشده و بعد از برگزار شدنش قیمت سهم پایین میاد؟
  با توجه به اینکه میگن قیمت سهم میخواد بشه ۱۰۰ تومان، اگر الان بخرم، بهم سهام جایزه تعلق میگیره؟

  پترول ۲۰مرداد مجمع داره ولی کدال زده که مربوط به دوره مالی منتهی به پایان اردیبهشت هست
  کسی که فرضا۱۵مرداد بیشتر سهم رو فروخته آیا سهم فروخته شده هم مشمولش میشه یا حتما باید تا مجمع نگه میداشته؟!

  باسلام دوست عزیز
  سود به سهامی که در زمان مجمع مالک آن بوده اید تعلق می گیرد

  سلام و خسته نباشید
  در توضیحاتی که دادین فرمودین که: کسانی که در سامانه سجام ثبت نام کردند در موعد مقرر از سوی شرکت سود مجمع بحسابشون واریز میشه.

  من در سامانه سجام ثبت نام کردم ولی هیچ وقت سود مجمع به حسابم واریز نشده!

  باسلام دوست عزیز
  براساس آخرین تغییرات سود سهام باید به حساب سجامی شما واریز شود در صورتی که انجام نشده است موضوع را از امورسهام شرکت پیگیری کنید

  با سلام
  در صورت فروش سهم قبل از واریز سود نقدی به حساب، تکلیف چیست؟

  باسلام دوست عزیز
  سود به افرادی که در زمان تشکیل جلسه مجمع سهامدار بوده اند تعلق می گیرد حنی اگر بهد از تصویب اقدام به فروش سهام نمایند

  سلام. الان من یک مجمع رفتم ناخواسته حواسم نبود.
  سود تقسیم شده.
  دقیقا از کجا باید ببینم چه مقدار سود تقسیم شده؟
  میدونم باید برم تو کدال، قسمت خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، اما کدوم قسمت نوشته سود تقسیمی به ازای هر سهمو؟

  باسلام دوست عزیز
  در قسمت تصمیات مجمع میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح جدولی قابل رویت است که در این جدول سطری به سود نقدی هر سهم (ریال) تخصیص داده شده است

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دیدگاه

  نام *

  ایمیل *

  وب‌ سایت

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


  نماد

  عنوان مجامع بورسی

  تاریخ برگزاری

  ساعت

  موضوع مجامع بورسی

  تاریخ مجامع

  سامان (بانک سامان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/25

  13:00

  فارس (صنایع پتروشيمی خليج فارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/03/31

 • ماشین حساب بورسی
 • 1400/10/25

  09:00

  شپلی (پلی اكریل ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1401/10/26

  14:00

  آریا (پلیمر اريا ساسول)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده براي سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/26

  10:00

  ثتران (سرمایه‌گذاری مسکن تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/26

  10:00

  بالبر (كابل البرز)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه براي سال مالی منتهی به 1400/06/31 

  1400/10/27

  14:00

  ثقزوی (عمران و سازندگی استان قزوین)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/27

  09:00

  وکغدیر (بين المللی توسعه صنايع و معادن غدير)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/27

  11:00

  کیا (كيا الکترود شرق)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/20

  تاریخ مجامع

  10:00

  قچار (فرآورده‌های غذایيیو قند چهارمحال)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/20

  11:00

  خبازرس (بازرسی مهندسی و صنعتی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/20

  10:00

  پیمان (پيمان غرب)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/21

  10:00

  فاراک (ماشين سازی اراک)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/22

  10:30

  فاراک (ماشين سازی اراک)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/06/31

  1400/10/22

  12:00

  —-

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  غصينو (شرکت صنعتی مینو)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

  ۱۰:۰۰

  کمرجان (شرکت بازرگانی و توليدی مرجان کار)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

  ۱۰:۰۰

  قهكمت (شرکت قند هکمتان)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۵:۰۰

  اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۰:۰۰

  دبالک (شرکت توليد مواد اوليه دارویی البرز بالک)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۰:۰۰

  زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۴:۰۰

  وآیند (شرکت بانک آينده)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۰۹:۰۰

  ویسا (شرکت سرمايه‌گذاری ايساتيس پويا)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

  ۱۰:۰۰

  نبروج (شرکت نساجی بروجرد)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

  ۰۸:۳۰

  بموتو (شرکت موتوژن)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

  ۱۰:۰۰

  ولیز (شرکت لیزینگ ‌ایران‌)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

  ۱۵:۰۰

  خفناور (شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

  ۱۱:۰۰

  دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۰:۰۰

  آینده (شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس)

  مجمع عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

  ۱۵:۰۰

  فسپا (شرکت گروه صنعتی سپاهان)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

  ۱۱:۰۰

  ثعمرا (شرکت عمران و توسعه شاهد)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

  ۰۹:۰۰

  اتکام (شرکت بیمه اتکایی امین)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۷:۰۰

  اخابر (شرکت مخابرات ایران)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

  ۱۰:۰۰

  وفتخار (شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۴:۰۰

  حفاری (شرکت حفاری شمال)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

  ۱۵:۰۰

  وثوق (شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

  ۱۰:۰۰

  دبالک (شرکت مواد اولیه داروئی البرز بانک)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

  ۱۰:۰۰

  غناب (شرکت صنعتی ناب)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

  ۱۴:۰۰

  وگردش (شرکت بانک گردشگری)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

  ۱۱:۰۰

  ثنظام (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

  ۰۸:۳۰

  تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

  ۰۹:۰۰

  پیمان (شرکت پیمان غرب)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  وصندوق (شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۱:۳۰

  حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  شدوص (شرکت دوده صنعتی پارس)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

  ۱۰:۰۰

  وکادو (شرکت تکادو)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  ومشان (شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  وآداک (شرکت صنعت و تجارت آداک)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۰۸:۳۰

  غنیلی (شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۵:۰۰

  رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

  ۱۰:۰۰

  شرنگی (شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

  ۱۴:۳۰

  وجامی (شرکت سرمایه‌گذاری جامی)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

  ۰۹:۳۰

  کاما (شرکت باما)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

  ۰۸:۳۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

   مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

  ۱۴:۰۰

  میهن (شرکت بیمه میهن)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

  ۱۴:۰۰

  سلیم (شرکت سرمایه‌گذاری سلیم)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

  ۱۰:۰۰

  وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

  ۱۰:۰۰

  حتاید (شرکت تاید واتر خاورمیانه)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

  ۱۱:۰۰

  وتوسکا (شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

  ۰۹:۰۰

  قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

  ۱۲:۳۰

  قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

  ۱۰:۳۰

  ورنا (شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  ۱۰:۰۰

  غمینو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  ۱۰:۰۰

  قاسم(شرکت قاسم ایران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  ۱۱:۰۰

  وگستر (شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان)

   مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

  ۱۰:۰۰

  رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۰۹:۰۰

  رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۱۰:۰۰

  لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۱۱:۰۰

  لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام)

  دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۰۹:۰۰

  رمپنا (شرکت گروه مپنا)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

  ۱۰:۰۰

  خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۷:۰۰

  حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۰:۰۰

  کیسون (شرکت کیسون)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۵:۰۰

  وخارزم (شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۰۹:۳۰

  فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۰۹:۰۰

  فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۱۱:۰۰

  شتران (شرکت پالایش نفت تهران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۰۸:۰۰

  سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۱:۰۰

  سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۰:۰۰

  وسرمد (شرکت بیمه سرمد)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۱:۰۰

  کپارس (شرکت کاشی پارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۰:۰۰

  قشرین (شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۴:۰۰

  سیدکو (شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

  ۱۰:۰۰

  شتوکا (شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

  ۱۰:۰۰

  خودکفا (شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

  ۱۰:۰۰

  میهن (شرکت بیمه میهن)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

  ۱۴:۰۰

  بایکا (کارخانجات کابل‌سازی ‌ایران‌)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

  ۱۴:۰۰

  پلاست (شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۰:۰۰

  دسانکو (شرکت داروسازی سبحان انکولوژی)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۰:۰۰

  داراب (شرکت پتروشیمی داراب)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌‍العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۰۹:۰۰

  فسا (شرکت پتروشیمی فسا)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۰:۰۰

  جهرم (شرکت پتروشیمی جهرم)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۱:۰۰

  شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۰۹:۰۰

  غچین (شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۱:۰۰

  کگاز (شرکت شیشه‌ و گاز)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۴:۰۰

  وپارس (شرکت بانک ‌پارسیان‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۵:۰۰

  شسم (شرکت تولید سموم‌ علف‌ کش‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۰۹:۰۰

  پکویر (شرکتکویر تایر)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۴:۰۰

  دی (بانک دی)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۰:۰۰

  غدشت (شرکت دشت‌ مرغاب‌)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

  ۱۰:۰۰

  لوتوس (شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

  ۱۰:۰۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  خاور (ایران خودرو دیزل)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  ولملت (واسپاری ملت)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  ولملت (واسپاری ملت)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۱:۰۰

  زپارس (ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  سنیر (سیمان‌ سفیدنیریز)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

  ۱۰:۰۰

  کیسون (شرکت کیسون)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۵:۰۰

  وکار (بانک کارآفرین‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

  ۱۰:۰۰

  کوثر (بیمه کوثر)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

  ۰۸:۰۰

  غنوش (نوش‌ مازندران‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۰۹:۰۰

  غنوش (نوش‌ مازندران‌)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  فخوز (فولاد خوزستان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

  ۰۸:۳۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  حتاید (تاید واتر خاورمیانه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/20

  ۱۴:۰۰

  بخاور (بیمه زندگی خاورمیانه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/20

  15:30

  کخاک (صنایع خاک چینی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/20

  10:00

  بموتو (موتوژن)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/21

  10:00

  قنیشا (قند نیشابور)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/21

  10:00

  کخاک (صنایع خاک چینی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/22

  14:00

  چکارن (کارتن ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/22

  14:00

  وپست (پست بانک ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/23

  9:00

  تمحرکه (ماشین سازی نیرو محركه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

  1400/09/23

  14:00

  تمحرکه (ماشین سازی نیرو محركه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/09/23

  14:00

  سهگمت (سیمان هگمتان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به1400/10/30

  1400/09/24

  14:00

  پدرخش (تولیدی و صنعتی درخشان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/24

  ۱۰:۰۰

  پدرخش (تولیدی و صنعتی درخشان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/24

  ۱۱:۰۰

  شپلی (پلی اكریل ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/09/25

  ۱۱:۰۰

  نخریس (نخریسی و نساجی خسروی خراسان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/25

  10:30

  نخریس (نخریسی و نساجی خسروی خراسان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/25

  10:30

  تماوند (تامين سرمایه دماوند)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/28

  ۱۰:۰۰

  خریخت (صنايع ريخته‌گری ايران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/28

  ۱۵:۰۰

  دلقما (دارویی و بهداشتی لقمان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/28

  08:30

  وصنا (سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/09/28

  15:۰۰

  دفرا (فراورده‌های تزریقی و دارویی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/30

  09:00

  شبندر (پالایش نفت بندرعباس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/30

  10:00

  شلیا (مواد ویژه ليا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/05/31

  1400/09/30

  10:30

  فکمند (گسترش قطعه‌سازی كمند)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/30

  11:00

  قشکر (شکر)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/30

  10:00

  کسرام (پارس سرام)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/30

  ۱۰:۰۰

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  غگرجی (بیسکویت گرجی)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/01

  14:00

  فولای (صنایع فولد آلیاژی یزد)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/02

  10:00

  بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/04

  09:۰۰

  زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

  1400/10/04

  10:00

  سپرمی (پرمیت)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1395/08/30

  1400/10/04

  15:00

  ثنوسا (نوسازی و ساختمان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/04

  10:00

  پارس (پتروشیمی پارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهي به 1400/12/29

  1400/10/05

  09:00

  سباقر (سيمان باقران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

  1400/10/05

  15:00

  سیمرغ (سیمرغ)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/10/06

  10:00

  فلات (گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی

  1400/10/06

  10:00

  نیرو (نيرو سرمايه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/08

  15:30

  نوری (پتروشیمی نوری)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/08

  09:00

  ثباغ (شهرسازی و خانه‌سازی باغميشه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/08

  11:00

  پدرخش (تولیدی و صنعتی درخشان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/08

  11:00

  شخارک (پتروشیمی خارگ)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/08

  15:00

  تمحرکه (ماشین‌سازی نیرو محركه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

  1400/10/11

  11:00

  آ س پ (آ. س. پ)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/11

  10:00

  وتوصا (گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/12

  10:00

  شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/03/31

  1400/10/12

  09:00

  دسبحان (سبحان دارو)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/12

  10:00

  خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/13

  14:00

  غشهداب (كشت و صنعت شهداب ناب خراسان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/13

  10:30

  شلیا (مواد ویژه ليا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/05/31

  1401/10/14

  10:00

  های وب (داده گستر عصر نوین)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/15

  15:00

  قهکمت (قند هکمتان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/15

  14:00

  غدشت (دشت مرغاب)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/03/31

  1400/10/18

  10:00

  شکلر (نيرو كلر)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/18

  15:00

  آبادا (تولید نیروی برق آبادان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1401/10/18

  15:00

  فلامی (لامیران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/19

  09:30

  وپاسار (بانک پاسارگاد)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/19

  10:00

  شلرد (كود شیمیایی اوره لردگان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 

  1400/10/19

  10:00

  ایران ارقام (ایران ارقام)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/19

  09:00

  رمپنا (گروه مپنا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/01/31

  1400/10/20

  08:00

  کیا (كيا الکترود شرق)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/20

  10:00

  قچار (فرآورده‌های غذایيیو قند چهارمحال)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/20

  11:00

  خبازرس (بازرسی مهندسی و صنعتی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/20

  10:00

  پیمان (پيمان غرب)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/21

  10:00

  فاراک (ماشين سازی اراک)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/22

  10:30

  می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

  Copyright 1400 talarebourse, all rights reserved.

  نام خانوادگی:*

  نام نمایشی


  کد تایید *

  حریم خصوصی:
  پخش زنده مجمع توسط این سرویس تنها مختص سهامداران می باشد و قابلیت مشاهده توسط شخص دیگری را ندارد. بدین ترتیب اطلاعات ارائه شده در اختیار سایرین قرار نمی گیرد

  رای گیری آنلاین:
  سهامداران با دسترسی یکتا و پس از احراز هویت می توانند در رای گیری آنلاین شرکت کنند. این سامانه امکان رای گیری در خصوص کلیه موارد مطرح شده در مجمع را به برگزار کنندگان می دهد.

  حاضرین در مجمع:
  این سرویس اطلاعات دقیق و گزارشات متنوعی در خصوص حاضرین در مجمع به برگزار کنندگان می دهد. تعداد حاضرین مشخص است و برگزار کننده می تواند اطلاعات دقیقی از تعداد بینندگان در هر بخش را داشته باشد.

  پرسش و پاسخ:
  به منظور ارتباط هرچه بهتر برگزارکنندگان با سهامداران این سامانه امکان طرح پرسش از سوی سهامداران و پاسخگویی از سمت مدیران شرکت را فراهم آورده است.

  تصویر برداری حرفه ای:
  مراسم به صورت کاملا حرفه ای و با چند دوربین پوشش داده می شود. به طوریکه بینندگان کاملا در جریان اتفاقات مجمع قرار می گیرند و تمامی اطلاعات از طریق دوربین ها به سهامداران منتقل می شود.

  تاریخ مجامع
  تاریخ مجامع

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *